Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Archiwalne Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY MARKLOWICE

ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

dzialkapawilon(1).jpgPhoto001.jpgMAPA INTERAKTYWNA GEOPORTAL

MAPA INTERAKTYWNA ZUMI


na oddanie w użytkowanie ieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Marklowice położonej w Marklowicach przy ul. Wiosny Ludów, obręb Marklowice Dolne, mapa 4 o łącznej powierzchni 0,2755 ha oznaczonych jako działki:
850/4 o pow. 2259 m2, opisanej w księdze wieczystej KW 39.724 – W,
852/4 o pow. 426 m2, 853/4 o pow. 70 m2 opisane w księdze wieczyestej KW 28.602 – W.
Cena wywoławcza nieruchomości 100.100,00 zł. Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT 22%.
Wadium 10.010,00 zł.
Minimalne postąpienie 1.000,00 zł
1. Opis nieruchomości:
Nieruchomośc przeznaczona jest pod obiekt handlowo – usługowy. Położona jest przy drodze powiatowej łączącej drogę krajową DK 78 (Rybnik – granica państwa z Czechami) z drogą wojewódzką DW 932 (Katowice – Żory, węzeł autostrady A1 – granica państwa z Czechami). W sąsiedztwie osiedlowa zabudowa jednorodzinna. Nieruchomość kształtu regularnego, niezadrzewiona. Uzbrojenie terenu – możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta przetargiem położona jest w terenie oznaczonym symbolem P 48 UH, UG, UR, K – usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, parkingi.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.
4. Wadium w wysokości 10.010,00 zł. winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Gminy Marklowice ING Bank Śląski S.A w Katowicach o/Wodzisław Śl. Nr 40105014031000000402466569 do dnia 9 lipca 2010 r.
5. Nieruchomość przeznaczona zostanie do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z możliwością przedłużenia.
6. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego – umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
7. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
8. Opłaty roczne będą stanowiły 3% ceny osiągniętej w przetargu.
9. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok z pominięciem roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
10. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia prawa użytkowania wieczystego na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.),
f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
g/ przedłożenie podpisanej przez oferenta umowy zobowiązującej w sprawie ustalenia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Marklowicach przy ul. Wiosny Ludów i wysokości kar umownych w przypadku niedotrzymania tych warunków zagospodarowania o którą należy zwrócić się do Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju tut. Urzędu przy ul. Wyzwolenia 71, pok. 303.
Nie przedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt. a-g skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.
12. Cel i terminy zagospodarowania nieruchomości:
pawilon handlowo – usługowy (usługi handlu, gastronomii, rzemiosła),
możliwośc zabudowy dwukondygnacyjnej,
zieleń (powierzchnia biologicznie czynna) – 30% powierzchni nieruchomości,
parkingi – 1 miejsce na 30m2 powierzchni całkowitej usług,
minimalna powierzchnia całkowita 800 m2,
rozpoczęcie budowy do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej,
zakończenie budowy do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
13. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu polega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
15. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.
16. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.
17. Informacji w sprawie przetargu udziela Pion ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830 w godz. od 8.00 do 15.00.
18. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00