Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Informacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marklowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku
zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu.

I. Cel publiczny realizowanych zadań
Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

II. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 92.250,00 złotych


III. Zasady przyznania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów, działających na obszarze Gminy Marklowice i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

2. Wnioski należy składać od 21.02.2011 – 28.02.2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice.

3. Wniosek musi być zgodny ze wzorem określonym w Uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

4. Do wniosku należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
b) Kserokopie aktualnych posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
c) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
d) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

5. Wnioski powinny dotyczyć zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 marca 2011 roku i kończy się nie później niż 30 grudnia 2011r.

6. Dotacja ma służyć celu opisanemu w pkt. I i nie może być przeznaczona w szczególności na:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
2) transfery zawodników z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) koszty które wnioskodawca poniósł na realizacje przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Marklowice.
2. Komisja Konkursowa przy opiniowaniu ofert będzie brać pod uwagę w szczególności kryteria określone w § 3 ust. 9 Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice oraz na stronie internetowej urzędu, niezwłocznie po wyborze oferty.

V. Szczegółowych informacji udziela:
Pion Spraw Społecznych Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71
tel. (32) 459-28- 05 lub 06
wniosek do pobrania

ZARZĄDZENIE Nr 0152 / 4 / 2011

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ora Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.
Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:
 
§ 1
Ogłosić konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku tj. poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

§ 2
Informacje o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Pionowi Spraw Społecznych Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej, tablicy informacyjnej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice.
 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00