Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Archiwalne Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Marklowice o przetargu na działki budowlane przu ul. P. Musioła

WÓJT GMINY MARKLOWCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe
własność: Gmina Marklowice oraz Skarb Państwa - Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym
Działki są niezabudowane, uzbrojone, wolne od obciążeń, położone w Marklowicach przy
ul. Pawła Musioła.
Przeznaczenie w planie miejscowym: 11, 14 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 76, 74 ZM – tereny ogrodów przydomowych:
1.Działki o pow. ogółem 0,0797 ha (w tym dz. nr : 1037/22 o pow. 0,0007 ha, KW GL1W/00013306/0, własność: Skarb Państwa – Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym oraz dz. nr 1034/22 o pow. 0,0790 ha, KW GL1W/00026250/6, własność: Gmina Marklowice);
Cena wywoławcza: 44.000,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 3.600,00 zł;
2.Działka nr 1033/22 o pow. 0,0844, KW Nr GL1W/00026250/6, własność: Gmina Marklowice;
Cena wywoławcza: 47.000,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 3.800,00 zł;
3.Działka nr 1024/22 o pow. 0,1352 ha, KW Nr GL1W/00026250/6, własność: Gmina Marklowice;
Cena wywoławcza: 75.100,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 6.100,00 zł;
1. Opis nieruchomości:
Nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Położone są przy drodze publicznej ul. Pawła Musioła. Uzbrojenie terenu: kanalizacja, woda i energia elektryczna. W sąsiedztwie osiedlowa nowa zabudowa jednorodzinna oraz nowe przedszkole.
2. Przetarg ustny odbędzie się 28.06.2011 r. o godz.10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.
3. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej do dnia 24.06.2011 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w Urzędzie Gminy Marklowice.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
7. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.
8. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.
17. Informacji w sprawie przetargu udziela Pion ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830 w godz. od 8.00 do 14.00.
9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.),
f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.
Gmina Marklowice zgodnie z art. 593 §2 KC może skorzystać z prawa odkupu w przypadku gdy:
1) w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
2) w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość bez spełnienia warunku 1).
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.
p2-1.jpg
p3.jpgp3-1.jpgp3-2.jpg

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00