Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 25 maj 2022

Wybory Sejm Senat 2011

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuje się mieszkańców, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu odda głos w wyborach. Głosować za pośrednictwem pełnomocnika mogą również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
153, poz. 1227 z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienione w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy wymienionej
w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeni do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z następującymi załącznikami:
1. pisemną zgodą osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;
2. kopią aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności wyborcy, a w przypadku obywatela UE nie będącego obywatelem
polskim tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego uznanie za osobę
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy wyborców,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);
3. kopią zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na
przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła
zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania);
4. kopią dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę
na przyjęcie pełnomocnictwa w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się
wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
można składać w Pionie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Marklowice, Referat Ewidencji Ludności, ul. Wyzwolenia 71, II piętro – pokój 304, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 – 15,30 najpóźniej do dnia 29 września 2011 r.
Osobą upoważnioną przez Wójta Gminy Marklowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania jest Pani Danuta Wolny – inspektor w Pionie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (tel. 32 4592840).

Formularze wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania można pobrać w Pionie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, ul. Wyzwolenia 71 – II piętro pokój 304 lub
tutaj plik w formacie pdf


Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00