Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Aktualności GZOPO

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2012/2013

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin składania wniosków od 01 sierpnia 2012 r. do 15 września 2012 r. a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych do 15 października 2012 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:
• pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
• odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia o dochodach
2) oświadczenie w sprawie otrzymywania alimentów
3) oświadczenie o miejscu zamieszkania
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w GZOPO Marklowice budynek Urzędu Gminy pokój nr 118. Informacji na temat stypendiów szkolnych udziela Pani Gabriela Musiolik tel. (032) 4550395.
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Załącznik:
WNIOSEK
WYKAZ DOKUMENTÓW POTWERDZAJĄCYCH DOCHODY I ZAMIESZKANIE
OBJAŚNIENIA

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00