Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

  • Drukuj

            Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu została wybrana oferta złożona przez firmę Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik, ul. Polna 5, 44-321 Marklowice.

Firma zaoferowała najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna w swej treści z treścią Specyfikacji i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny: cena 100%

 

Poszczególne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następującą punktację:

 

Imię i nazwisko

wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Uzasadnienie wyboru

Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik

ul. Polna 5

44-321 Marklowice

100

Najkorzystniejsza cena

Usługi Transportowe Przewóz osób

Stefan Szymik

ul. Astrów 24

44-321 Marklowice

84,89

-----

Usługi Transportowo-Przewozowe

Wardęga Mirosław

ul. Rymera 243

44-310 Radlin

59,59

-----

Sylwia Gruca

ul. Nowa 48

43-250 Pawłowice

50,86

-----

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 16.08. 2012 r.