Informacje

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na rok 2013

  • Drukuj

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Rocznego programu współpracy Gminy Marklowice na rok 2013.

 Protokół z dnia 17 października 2012 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 1 października r. do  16 października 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.Zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przesłano informacje pocztą elektroniczną. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 Zgodnie z Uchwałą XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Protokół z wynikami  konsultacji zamieszcza się: 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.