Konsultacje

Konsultacje dotyczace dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marklowice.

  • Drukuj

Wójt Gminy Marklowice

Informuje, iż w dniach od 5.12.2012 r. do 19.12.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marklowice.
Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 19.12.2012 r.