INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj

                                                                            

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                 

dotyczy przetargu na wykonanie  zadania :

 

„Dostawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla Gminy Marklowice”.

              Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zadania.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

INSTALBUD JANOSZ S.J. ul. Bielska 31 B  43-200 Pszczyna

 

 Uzasadnienie: Najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena

INSTALBUD JANOSZ S.J. ul. Bielska 31 B  43-200 Pszczyna

10,00

 

Ponadto ofertę złożyła  firma :TERRACON-POL Sp. z o.o. ,ul. Opolska 77 ,47-300 Krapkowice

 

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia złożono 2 oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: Odrzucono 1 ofertę.

 

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.