INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Dostawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla Gminy Marklowice

  • Drukuj

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                 

dotyczy przetargu na wykonanie zadania :

 

„Dostawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla Gminy Marklowice”.

              Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zadania.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

INSTALBUD JANOSZ S.J. ul. Bielska 31 B 43-200 Pszczyna

 

Uzasadnienie: Najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena

INSTALBUD JANOSZ S.J. ul. Bielska 31 B 43-200 Pszczyna

10,00

Ponadto ofertę złożyła firma :PROM- DRAGON Sp. z o.o. ,ul. Zebrzydowicka 117 , 44-217 Rybnik

 

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia złożono 2 oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: Wykluczono jednego Wykonawcę.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: Odrzucono 1 ofertę.