Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  • Drukuj

31 grudnia 2020 r. nie będzie czynny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od początku 2021 r. PSZOK będzie czynny w każdą środę w godzinach od 700 do 1700 oraz w wybrane dni miesiąca w godzinach od 700 do 1400 zgodnie z poniższym wykazem.

 

Miesiąc

                 Dni miesiąca                                                                        

Środy – czynne od 700 do 1700

Wybrane dni miesiąca – czynne od 700 do 1400

kwiecień

7,14, 21, 28

9, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 29,30

maj

5, 12, 19, 26

11, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 27, 28

czerwiec

2, 9, 16, 23,30

8, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25

 
Informacj
a o dniach funkcjonowania punktu w 3 kwartale podana zostanie w czerwcu.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

● papier,
● tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● urządzenia zawierające freony,
● zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
● przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
● rozpuszczalniki,
● kwasy,
● alkalia,
● odczynniki fotograficzne,
● środki ochrony roślin,
● oleje i tłuszcze jadalne,
● farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
● detergenty,
● odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
● odpady wielkogabarytowe,
● odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
● tekstylia i odzież
● bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów,

Miesiąc

Dni miesiąca

Środy – czynne od  700 do 1700

Wybrane dni miesiąca – czynne od 700 do 1400

kwiecień

7,14, 21, 28

9, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 29,30

maj

5, 12, 19, 26

11, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 27, 28

czerwiec

2, 9, 16, 23,30

8, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25