Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 25 maj 2022

Projekt EFS

Zapytanie ofertowe - Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

logo

 

                                                  Projekt współfinansowany
                                            przez Unię Europejską w ramach
                                            Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                   Marklowice, dn. 03.10.2013 r.

                                                          

                                                             Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 1 uczestnika projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Opis przedmiotu zamówienia:
- program kursu musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej;
- liczba godzin kursu – maksymalnie 68 godzin lekcyjnych;
- kurs powinien kończyć się egzaminem;
- po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma: zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 186), certyfikat potwierdzający ukończenie kursu (zaświadczenie i certyfikat powinien posiadać logotypy PO KL i EFS), uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego i samodzielnej wymiany butli gazowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikowi kursu:
- materiałów dydaktycznych, które przechodzą na jego własność;
- odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia techniczno – dydaktycznego;
- opieki kadry dydaktycznej posiadającej wykształcenie kierunkowe lub wyższe oraz
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem tematycznym kursu;
- badań lekarskich, psychologicznych, jeśli są one wymagane.

• Kurs powinien odbywać się w obrębie powiatu wodzisławskiego, rybnickiego lub jastrzębskiego.
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie obecności uczestnika na zajęciach (prowadzenie listy obecności) oraz przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej;
• Wykonawca zobowiązany będzie oznakować logotypami POKL i EFS pomieszczenie, w którym odbywać będzie się kurs.

Termin wykonania:
• Październik - listopad 2013 r. – harmonogram zostanie uzgodniony szczegółowo po wyborze Wykonawcy.

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:
• Oferta zgodna z opisem Zamawiającego, tj. zawierająca wszystkie załączniki wymienione w zapytaniu ofertowym oraz spełniająca wymogi stawiane przez Zamawiającego;
• Cena.

Oferta, której formularz stanowi załącznik do niniejszego zapytania powinna zawierać:
1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
3. dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia kursów/szkoleń, będących przedmiotem oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń,
4. program kursu zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami;
5. wykaz kadry zaangażowanej do realizacji kursu wraz z opisem wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej; w przypadku dołączanych CV prosimy, aby zawierały one klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji do projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i były podpisane przez tego trenera,
6. dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry dydaktycznej potwierdzone za zgodność z oryginałem (kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia szkolenia takie, jak dyplomy ukończenia szkół i uczelni, uprawnienia, certyfikaty, itp.;
7. podpisane przez wykładowców zaangażowanych do realizacji kursu oświadczenia (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
8. informację o planowanym miejscu szkolenia (teoria i praktyka);
9. referencje.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę
Ofertę proszę sporządzić na Załączniku nr 1 i złożyć ją w terminie do dnia 10.10.2013 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice - z dopiskiem na kopercie Oferta na przeprowadzenie kursu „Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej". Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Krystyna Malina lub pracownik Lidia Banaś pod nr tel. 32 4550684 w godzinach 7.30 – 15.30.
Informacje dodatkowe:
1. Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych;
2. Płatność za kurs nastąpi po zakończeniu kursu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie z wybranym Wykonawcą do dnia 11.10.2013 r.;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za osobę, która zrezygnuje z kursu w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów za jej szkolenie;
6. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie szkolenia otwartego, jeśli wpłynie to na obniżenie ceny szkolenia.

zal1

zal2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00