Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 25 maj 2022

Projekt EFS

Zapytanie ofertowe Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych

logo

                                          

                                                   Projekt współfinansowany
                                              przez Unię Europejską w ramach
                                            Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                             Marklowice, dn. 03.10.2013 r.
 

                                                          Zapytanie ofertowe


      W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „ Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych" dla 4 uczestniczek projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia:
• Program kursu musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej;
• Liczba godzin kursu – 60 godzin lekcyjnych;
• Celem kursu jest m.in.: nabycie przez uczestniczki kursu praktycznych umiejętności
obsługi kas fiskalnych, obsługi terminali płatniczych i fakturowania;
• Kurs powinien kończyć się egzaminem sprawdzającym;
• Po zakończeniu kursu uczestniczki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 186) i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu (zaświadczenia i certyfikaty powinny posiadać logotypy PO KL i EFS);

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestniczkom kursu:
1. materiałów dydaktycznych, które przechodzą na ich własność;
2. odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia techniczno – dydaktycznego (każda
uczestniczka kursu ma do swojej dyspozycji wyposażone samodzielne stanowisko pracy);
3. poczęstunku (kruche ciasteczka, kawa, herbata, woda mineralna);
4. opiekę kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem tematycznym kursu.

• Kurs powinien odbywać się na terenie powiatu wodzisławskiego, rybnickiego lub jastrzębskiego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
• monitorowanie obecności uczestniczek na zajęciach;
• oznakowanie logotypami PO KL i EFS pomieszczenia, w którym odbywać będzie się kurs;
• prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (listy obecności, ankiety ewaluacyjne);
• niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach,
• niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o fakcie przerwania lub zawieszenia kursu;
• zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylania się przez uczestników kursu od przystąpienia do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów;
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 186).
Termin wykonania:
• październik – listopad 2013 – harmonogram zostanie uzgodniony szczegółowo po wyborze Wykonawcy

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:
• Oferta zgodna z opisem Zamawiającego, tj. zawierająca wszystkie załączniki wymienione w zapytaniu ofertowym oraz spełniająca wymogi stawiane przez Zamawiającego;
• Cena.

Oferta, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania powinna zawierać:
1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;
3. program kursu zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniający cele szkolenia;
4. wykaz kadry zaangażowanej do realizacji kursu wraz ze szczegółowym opisem kwalifikacji i doświadczenia; w przypadku dołączanych CV prosimy, aby zawierały one klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji do projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i były podpisane przez tego trenera;
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry dydaktycznej potwierdzone za zgodność z oryginałem;
6. podpisane przez wykładowców zaangażowanych do realizacji kursu oświadczenia (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
7. informację o planowanym miejscu szkolenia (teoria i praktyka);
8. referencje wykładowców.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę
Ofertę proszę sporządzić na Załączniku nr 1 i złożyć ją w terminie do dnia 10.10.2013 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, z dopiskiem na kopercie Oferta na przeprowadzenie kursu „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych". Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Krystyna Malina lub pracownik Lidia Banaś pod nr tel. 32 4550684 w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacje dodatkowe:
• Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych;
• Płatność za kurs nastąpi po zakończeniu kursu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
• Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie z wybranym Wykonawcą do dnia 11.10.2013 r.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników, wynikającej z rezygnacji uczestnika w kursie.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za osobę, która zrezygnuje z kursu w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów za jej szkolenie.
• Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie szkolenia otwartego, jeśli wpłynie to na obniżenie ceny szkolenia.

zal1

zal2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00