Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 5 czerwiec 2023

Projekt EFS

Zapytanie ofertowe " Przedłużanie i zagęszczanie rzęs”

logo

 

 

 

 

                                                                                       Marklowice, dnia 22.10.2013 r.

                                                         Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Przedłużanie i zagęszczanie rzęs" dla 1 uczestniczki projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Opis przedmiotu zamówienia:
• Program kursu musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej;
• Liczba godzin kursu – 30 godzin zegarowych;
• Celem kursu jest m.in.: nabycie przez uczestniczkę wiedzy i umiejętności właściwego przedłużania i zagęszczania rzęs;
• Kurs powinien kończyć się egzaminem sprawdzającym;
• Po zakończeniu kursu uczestniczka otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 186) i certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W/w dokumenty powinny posiadać logotypy PO KL i EFS;
• Wykonawca zapewnia uczestniczce kursu:
1. materiały dydaktyczne, które przechodzą na jej własność, m.in.: kamienna podstawka pod klej; pompka do osuszenia kleju czerwona; szczoteczka do rzęs; pęseta zakrzywiona do rzęs; pęseta prosta do rzęs; płyn do usuwania kleju; cleaner do rzęs; 2x klej do rzęs; rzęsy czarne 12mm z włosia norki 1 opakowanie; rzęsy czarne 10mm z włosia norki 1 opakowanie; rzęsy czarne 8mm z włosia norki 1 opakowanie; rzęsy kolor z włosia norki 1 opakowanie,
2. odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczno – dydaktyczne (uczestniczka kursu ma do swojej dyspozycji wyposażone samodzielne stanowisko pracy),
3. poczęstunek (kruche ciasteczka, kawa, herbata, woda mineralna),
4. opiekę kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem tematycznym kursu;
• Kurs powinien odbywać się na terenie powiatu wodzisławskiego, rybnickiego lub jastrzębskiego.
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
 monitorowanie obecności uczestniczki na zajęciach,
 oznakowanie logotypami PO KL i EFS pomieszczenia, w którym odbywać będzie się kurs,
 prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (listy obecności, ankieta ewaluacyjna),
 niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestniczki na zajęciach,
 niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o fakcie przerwania lub zawieszenia kursu;
 zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylania się przez uczestniczkę kursu od przystąpienia do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów,
 przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r., poz. 186).

Termin wykonania:
• 4 listopada – 6 grudnia 2013 r. – harmonogram zostanie uzgodniony szczegółowo po wyborze Wykonawcy.

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

• Oferta zgodna z opisem Zamawiającego, tj. zawierająca wszystkie załączniki wymienione w zapytaniu ofertowym oraz spełniająca wymogi stawiane przez Zamawiającego;
• Cena.

Oferta, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania powinna zawierać:
1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
3. program kursu zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniający cele szkolenia,
4. wykaz kadry zaangażowanej do realizacji kursu wraz ze szczegółowym opisem kwalifikacji i doświadczenia; w przypadku dołączanych CV prosimy, aby zawierały one klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji do projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i były podpisane przez tego trenera,
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry dydaktycznej potwierdzone za zgodność z oryginałem,
6. dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu przez wykładowcę kursów zgodnych z zakresem szkolenia (min. 4 szkolenia),
7. podpisane przez wykładowców zaangażowanych do realizacji kursu oświadczenia (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
8. informację o planowanym miejscu szkolenia (teoria i praktyka),
9. referencje wykładowców.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę
Ofertę proszę sporządzić na Załączniku nr 1 i złożyć ją w terminie do dnia 30.10.2013 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, z dopiskiem na kopercie Oferta na przeprowadzenie kursu „Przedłużanie i zagęszczanie rzęs". Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Krystyna Malina oraz pracownik Lidia Banaś pod nr tel. 32 455 06 84 w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacje dodatkowe:

1. Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych;
2. Płatność za kurs nastąpi po zakończeniu kursu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie z wybranym Wykonawcą do dnia 31.10.2013 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za osobę, która zrezygnuje z kursu w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów za jej szkolenie;
6. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie szkolenia otwartego, jeśli wpłynie to na obniżenie ceny szkolenia.

zal1

zal2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00