Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 23 marzec 2023

Projekt EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE- TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH 2014r.

logo

 

 

 

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Treningu umiejętności psychospołecznych   w 2 częściach, w łącznej liczbie 40 godzin zegarowych zajęć, dla 10-osobowej grupy uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  w gminie Marklowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 1.Informacje o przedmiocie zamówienia:

Przeprowadzenie Treningu umiejętności psychospołecznych w 2 częściach:

I część – 35 godzin zegarowych, w tym 25 godzin zajęć grupowych i 10 godzin zajęć indywidualnych (po 1 godzinie dla każdego uczestnika), w terminie kwiecień – maj 2014 r., na terenie gminy Marklowice, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na zajęcia przewidziano 5-6 dni szkoleniowych;

Planowany termin zakończenia zajęć - nie później niż 31 maja 2014 r.

II część – 5 godzin zegarowych zajęć grupowych, w terminie listopad – grudzień 2014 r., na terenie gminy Marklowice, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na zajęcia przewidziano 1 dzień szkoleniowy.

Planowany termin zakończenia zajęć - nie później niż 17 grudnia 2014 r.

 Celem zajęć jest m.in.: integracja grupy, zwiększenie samooceny uczestników projektu i ich wiary we własne możliwości, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych, wspomaganie procesu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie umiejętności psychospołecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, wzmocnienie uczestników przed udziałem w następnych formach wsparcia.

W ramach usługi oferent zobowiązany będzie do:

 1. a)wykonania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego łączniegodzin zegarowych zajęć, w tym: 30 godzin zajęć grupowych i 10 godzin zajęć indywidualnych (po 1 godzinie dla każdego uczestnika);
 2. b)prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi POKL, przechowywania dokumentacji związanejrealizowanymi zajęciami – a po ich zakończeniu – przekazania ich Zamawiającemu;
 3. c)opracowania tematyki poszczególnych zajęć z ewentualnym uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego;
 4. d)monitorowania obecności uczestników na zajęciach, informowania Zamawiającego na bieżąco o przypadkach nieobecności na zajęciach oraz o wypadkach rezygnacjiuczestnictwa w zajęciach;
 5. e)wydania uczestnikom zajęć stosownych zaświadczeń;
 6. f)bieżącej współpracy z personelem projektu w zakresie prowadzonych zajęć;
 7. g)przygotowania materiałów dydaktycznych i innych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;
 8. h)przeprowadzenia badania ewaluacyjnego (ankiety ewaluacyjne przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu, ankiety z metryczką);
 9. i)przekazania Zamawiającemu opinii dotyczącej funkcjonowania grupy oraz opinii indywidualnych o uczestnikach zajęć i ewentualnych wskazóo konieczności dalszej pracy terapeutycznej;
 10. j)prowadzenia ewidencji czasu pracy;
 11. k)prowadzenia dziennika zajęć.

2. Wymagania:

- wykształcenie wyższe (preferowane psychologia lub pedagogika);

- dyplom psychoterapeuty;

- co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie psychologa lub psychoterapeuty;

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla klientów pomocy społecznej – min. 100 godzin.

3. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć:

a) szczegółową propozycję programu zajęć (w tym tematykę zajęć i cele, jakie uda się dzięki nim osiągnąć) wraz z informacją o osobie, która będzie prowadzić zajęcia;

b) opis wykształcenia i doświadczenia trenera, podpisane przez trenera CV                     z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”;

c) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - kserokopię wpisu do ewidencji placówek oświatowych lub innych dokumentów poświadczających prawo do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osoby, która będzie prowadzić zajęcia;

e) oświadczenie trenera – załącznik nr 2;

f) referencje.

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert będzie cena oraz doświadczenie osoby/podmiotu w zakresie prowadzenia zajęć dla klientów pomocy społecznej potwierdzone odpowiednimi dokumentami i referencjami. W przypadku ofert z taką samą ceną dodatkowo będzie brana pod uwagę tematyka zajęć oraz cele, jakie uda się dzięki warsztatowi osiągnąć.

Oferty osób/podmiotów nie posiadających wymaganych kwalifikacji formalnych lub nie posiadających uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia będą odrzucane.

5. Informacje dodatkowe:

- szkolenie w całości będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

- przed podpisaniem umowy Zamawiający zatwierdza szczegółowy plan szkolenia;

- po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się tylko z wybranym Wykonawcą.

- szczegóły dotyczące warunków realizacji zamówienia, w tym płatności, określi umowa.

6. Informacje końcowe:

- oferty sporządzoną na załączonym formularzu (załącznik nr 1) można składać osobiście w siedzibie ośrodka lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice w kopercie opisanej „Oferta na przeprowadzenie Treningu umiejętności psychospołecznych                 w 2014 r.”;

- ewentualne pytania prosimy kierować pod nr telefonu: 32 455 06 84 (informacji udziela kierownik OPS Krystyna Malina lub pracownik socjalny Lidia Banaś) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

- termin składania ofert upływa dnia 15.04.2014 r. o godz. 12.00.

 

 

Kierownik OPS w Marklowicach

Krystyna Malina

zał1

zał2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00