INFORMACJA WÓJTA GMINY MARKLOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

  • Drukuj

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 25 maja 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r

Na podstawie art. 36§ 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 05 maja 2014r. do dnia 19 maja 2014r. w godz. od 8ºº do 15oo w pok. 304 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców (Dz.U Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz