Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 24 styczeń 2022

OGŁOSZENIE

Informuję :
- do dnia 11 maja 2014r mija termin składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

- do dnia 15 maja 2014r mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania
Pełnomocnikiem nie może być osoba:
- wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
- mężowie zaufania
- kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
- kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
- do dnia 20 maja 2014r mija termin składania wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
- do dnia 22 maja 2014r mija termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:
Wyborca wpisany do rejestru wyborców, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy :

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania
- zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na
terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze
wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania
lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie
- zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z
wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym
lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem
wyborów
- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed
dniem wyborów.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00