Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Archiwalne Przetargi

Dostawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla Gminy Marklowice GZGK

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę kompletnych indywidualnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków typu SBR (Sequecing Batch Reactor) w ilości 29 szt. z zastosowaniem reaktora biologicznego pracującego na bazie osadu czynnego nisko obciążonego z automatycznym sterowaniem pracą oczyszczalni. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR - wymagania

1. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków musi posiadać znak CE oraz spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się, aby oferta zawierała deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz pełny raport badań przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Posiadanie ww dokumentów jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem CE.

2. Dwadzieścia dziewięć oczyszczalni będzie obsługiwało trzydzieści budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Oczyszczalnia musi zapewnić parametry oczyszczenia ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) jak dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego.

4. Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie jednozbiornikowe min. dwukomorowe. Zbiornik musi być wykonany z tworzywa sztucznego PE, o minimalnej grubości ścianek 8 mm, wykonany jako monolityczny bez zastosowania elementów spawanych  lub łączonych inną technologią.

5. Zamawiający dopuści oczyszczalnie ze zbiornikami, których  wytrzymałość i pozostałe parametry zapewnią możliwość montażu zbiorników, w których wlot ścieków surowych do oczyszczalni może być na głębokości min. 1,5 m poniżej poziomu terenu, bez konieczności stosowania dodatkowych płyt i elementów odciążających.

6. Wszystkie pokrywy zbiorników muszą być wykonane z tworzywa sztucznego z uszczelką, zabezpieczeniem zamkiem ryglowanym oraz z możliwością chodzenie po nich.

7. Całkowita, minimalna pojemność oczyszczalni musi wynosić co najmniej 4000 litrów oraz nie mniej niż 720 litrów na mieszkańca.

8. Do recyrkulacji ścieków muszą być stosowane podnośniki powietrzne (pompy mamutowe).

9. Oczyszczalnia musi posiadać pojemnik umożliwiający pobieranie próbek ścieku oczyszczonego.

10. Do montażu przewodów powietrznych muszą być zastosowane szybkozłącza.

11. Blok elektrozaworów musi być wykonany ze stali nierdzewnej i umieszczony w szafce zewnętrznej, lub ewentualnie w zbiorniku w hermetycznym zamknięciu zapewniającym odizolowanie od środowiska w którym znajdują się opary ścieków.

12. Urządzenia oczyszczalni muszą być bezobsługowe w okresach pomiędzy przeglądami serwisowymi, tzn. nie mogą wymagać ingerencji użytkownika, częstotliwość obsługi serwisowej musi wynosić nie częściej niż jeden raz w roku.

13.Oczyszczalnia musi być wyposażona w urządzenie napowietrzające z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym.

14. urządzenie musi mieć możliwość wyjęcia kolumny powietrznego podnośnika cieczy, dyfuzora napowietrzającego oraz innych urządzeń znajdujących się we wnętrzu zbiornika w celu wyczyszczenia bez wcześniejszego opróżniania całego zbiornika i bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.

15. oczyszczalnia musi być wyposażona w jednostkę sterowania zaprogramowaną do odpowiedniej wielkości urządzenia z pełną automatyką, licznikiem godzin pracy oraz menu w języku polskim,

16. Oczyszczalnia musi posiadać świetlne i dźwiękowe powiadomienie o awarii i braku zasilania (zasilane bateriami).

17. urządzenie musi posiadać odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne, oraz brak dopływu ścieków - tryb urlopowy min 2 tygodnie i/lub tryb oszczędnościowy

18. Urządzenie musi być oszczędne energetycznie - zużycie energii do 1 kWh/dobę,

19. Urządzenie sterownicze i sprężarka muszą być montowane w wolnostojącej poza budynkiem szafce zewnętrznej odpornej na działanie korozji, zabezpieczonej zamkiem ryglowanym

20. Oczyszczalnie muszą być dostosowane do załączonych do SIWZ rzędnych dna wlotu ścieków do oczyszczalni (zastosowanie ewentualnych nadstawek zapewniających szczelność i.t.p.) i profili z uwzględnieniem tego w cenie poszczególnych oczyszczalni (załącznik nr 6 do SIWZ). Dopuszcza się zmianę profilu w
celu dostosowania do danego typu oczyszczalni z zachowaniem minimalnego spadku kanału 1,5%.

21. Gwarancja na zbiornik 10 lat oraz 60 miesięczna gwarancja na urządzenia stanowiące wyposażenie oczyszczalni, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

22. Dostawca oczyszczalni zdeponuje u Zamawiającego co najmniej 2 komplety części zamiennych do oczyszczalni zawierający: sterownik, blok elektrozaworów, sprężarkę i element napowietrzający.

23. Zamawiający będzie montował dostarczone oczyszczalnie własnymi siłami. Od Wykonawcy wymagać się będzie obecności jego przedstawicieli przy montażu pierwszych 5 oczyszczalni w celu przeszkolenia ekip montujących. Ponadto w ramach zamówienia oprócz dostawy Wykonawca zobowiązany jest również:

a) przeprowadzić rozruch 5 szt. pierwszych wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków,

b) ustawić optymalny program oczyszczania ścieków dla wszystkich oczyszczalni,

c) zlecić i uzyskać pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) dla wszystkich oczyszczalni przeprowadzone przez akredytowane laboratorium,

d) przeprowadzić szkolenie dla jednego przedstawiciela z każdej posesji na której będzie montowana oczyszczalnia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i książki usług serwisowych,

e) przeprowadzić szkolenie dla serwisantów oczyszczalni,

24. Wykonawca musi udowodnić, że zaproponowane przez niego oczyszczalnie spełniają wszystkie wymogi co do klasy , jakości standardu i.t.p. poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów, świadectw dopuszczenia oraz dokładnego opisu zastosowanych oczyszczalni z których jasno będzie wynikać, że spełniają one w/w wymagania.

PLKIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaczniki 1-5 i 7

Załącznik 6

Wzór umowy

profile podłużne

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00