Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

Marklowice, 5 sierpnia 2014 r.OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marklowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
II zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice"
w zakresie obszarów nr I-IINa podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice"w zakresie obszarów nr I-II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, zmienionej uchwałą nr XXXVI/189/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 14 października 2013 r., w dniach od 13 sierpnia 2014 r. do 11 września 2014 r.,w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. nr 302, w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice www.marklowice.plDyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 5 września 2014 r. w auli Gimnazjum w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 152, o godzinie 17:00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2014 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 3 października 2014 r.
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.

                                                                                          Wójt Gminy Marklowice
                                                                                       mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Załączniki

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00