Konsultacje

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice

  • Drukuj

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Marklowice.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu uchwały na okres 14 dni kalendarzowych na stronie BIP Gminy Marklowice, w zakładce: organizacje pozarządowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Konsultacje odbyły się w terminie od 10 października do 24 października 2014 r.

5. Uwagi do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną.

6. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Marklowice.