Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 sierpień 2022

Informacja o funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2015 r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863) weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieci – niezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice otrzymują KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Zniżki, do których uprawnia ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która zaoferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych.

Kartę wydają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej. Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki trzeba w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.
Dotychczasowe przepisy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały uchylone na podstawie:
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956),
uchwały nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 1222).
Wszystkie ww. przepisy  obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Druk wniosku dostępny jest:
w biurze Pionu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Marklowicach przy ul, Wyzwolenia 71, pok. Nr 304 – tel. 324592840
do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Marklowicach w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo
do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami,
o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Bezpłatny przejazd komunikacją miejską MZK Jastrzębie dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
Od dnia 1 stycznia 2015 roku prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską MZK Jastrzębie nabywają dzieci z rodzin wielodzietnych do 20 roku życia.
Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu członek rodziny wielodzietnej powinien posiadać przy sobie ważną Kartę Dużej Rodziny oraz legitymację szkolną lub studencką.
Od 1 marca dokumentem potwierdzającym bezpłatny przejazd będzie e-Karta wydana przez MZK Jastrzębie.

Śląska Karta Dużej Rodziny.

Partnerami projektu są działające w województwie śląskim instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów projektu zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym, którym zostały wydane ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny.
Szczegółowy wykaz zniżek znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl

Wniosek

Czym jest karta dużej rodziny

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00