Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Informacje

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

 Zlecanie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.).

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Marklowice jest sporządzone na miesiąc kwiecień 2015 r., zgodnie z  Programem Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Uchwała Nr XXXVII/192/2013  Rady Gminy Marklowice z dnia 21 listopada 2013 roku).

Program stanowił podstawę współpracy gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Uchwalony przez Radę Gminy program został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz znajdował się do wglądu w Pionie Spraw Społecznych w pok. 307  Urzędu Gminy.

Gmina Marklowice prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi  w oparciu o zapisy:
1. Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz
     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok (Uchwała Nr
     XXXVII/192/2013  Rady Gminy Marklowice z dnia 21 listopada 2013 roku).
2. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o   
    wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.).
W dniu 26 listopada 2013 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań własnych gminy Marklowice  na 2014 rok. Organizacje pozarządowe zostały powiadomione drogą  
e - mail o rozpoczęciu konkursu ofert. Termin składania ofert w Urzędzie Gminy przez podmioty uprawnione upłynął 27 grudnia 2013 roku. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.) zachowano termin ogłoszenia konkursu, co najmniej  21 dni.
Udzielono dotacji na następujące zadania:
Zadanie nr 1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2014 wyniosła 45.000,00 zł.
               Wójt Gminy Marklowice  Zarządzeniem Nr 0050.79.2013 z dnia  30 grudnia 2013 r. powołał komisję konkursową w celu dokonania wyboru ofert organizacji pozarządowych złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadań własnych Gminy Marklowice na rok 2014. Komisja konkursowa zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy, zebrała się 31 grudnia 2013 roku. W jej skład weszły następujące osoby:
1. Czesław Grzesik – Radny Gminy Marklowice – Przewodniczący,
2. Benedykt Kołodziejczyk – Sekretarz Gminy Marklowice- Zastępca
3. Stanisław Dubiel – Vice prezes KS „Polonia” Marklowice – Członek
4. Czesława Somerlik – Inspektor Pionu Spraw Społecznych – Członek
5. Beata Wodecka – Inspektor Pionu Spraw Społecznych – Członek
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 oferty zgłoszone przez organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „Spójnia” – oferta była kompletna i spełniała   
  wymagania,  
- Towarzystwo Miłośników Marklowic – oferta była kompletna i spełniała wymagania,  
- Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet – oferta była kompletna i spełniała  wymagania,
- Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu „Aplauz” – oferta była kompletna i spełniała    
   wymagania.
 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Marklowice dokonał wyboru ofert i przyznał na realizację zadań ze środków publicznych kwotę 45.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 31 grudnia 2013 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Marklowice Nr 0050.82.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Ogłoszenie wyników zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Marklowice www.marklowice.pl.  Treść ogłoszenia była umieszczona również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marklowice.
W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Marklowice zawarła z organizacjami pozarządowymi następujące umowy:
- Umowa Nr OSO.032.1.4D.8.2014.BW z dnia 2 stycznia 2014 r. zawarta z Stowarzyszeniem Śpiewaczym Chórem Mieszanym „Spójnia” na realizację projektu pt. „Śpiew chóralny łącznikiem pokoleń” na kwotę 6.700,00 zł.
- Umowa Nr OSO.032.1.5D.9.2014.BW z dnia 2 stycznia 2014 r. zawarta z Towarzystwem Miłośników Marklowic na realizację projektu pt. „Kultura, sport, tradycja drogą rozwoju świadomości naszej małej ojczyzny – zawsze razem” na kwotę – 7.600,00 zł.
- Umowa Nr OSO.032.1.3D.7.2014.BW  z dnia  2 stycznia 2014 r. zawarta z Marklowickim Stowarzyszeniem Kobiet na realizację projektu pt. „Kultura i tradycja wspólnym dobrem”  na kwotę 2.700,00 zł.
- Umowa Nr OSO.032.1.6D.10.2014.BW  z dnia  2 stycznia 2014 r. zawarta z Stowarzyszeniem Artystycznym Zespołu „Aplauz” na realizację projektu pt. „Taniec, jako dziedzina sztuki daje możliwości tworzenia”  na kwotę 28.00,00 zł.
Zadanie nr 2 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tego zadania  w roku 2014 wyniosła  44.292,00 zł.
Wójt Gminy Marklowice Zarządzeniem Nr 0050.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. powołał komisję konkursową w celu dokonania wyboru ofert organizacji pozarządowych złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadań własnych Gminy Marklowice na rok 2014. Komisja konkursowa zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy, zebrała się 31 grudnia 2013 roku. W jej skład weszły następujące osoby:
1. Czesław Grzesik – Radny Gminy Marklowice – Przewodniczący,
2. Benedykt Kołodziejczyk – Sekretarz Gminy Marklowice- Zastępca
3. Jolanta Tomaszewska  – Prezes Marklowickiego Stowarzyszenia Kobiet – Członek
4. Czesława Somerlik – Inspektor Pionu Spraw Społecznych – Członek
5. Beata Wodecka – Inspektor Pionu Spraw Społecznych – Członek
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty zgłoszone przez organizacje pozarządowe:
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy - oferta była kompletna i spełniała  wymagania.
- Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO” -   oferta była kompletna i spełniała  wymagania.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Marklowice dokonał wyboru ofert i przyznał na realizację zadań ze środków publicznych kwotę 44.292,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 31 grudnia 2013 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Marklowice Nr 0050.82.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Ogłoszenie wyników zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Marklowice www.marklowice.pl.  Treść ogłoszenia była umieszczona również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marklowice.
W wyniku przeprowadzonego konkursu gmina Marklowice zawarła z organizacjami pozarządowymi umowy:
- Umowa Nr OSO.032.1.2D.6.2014.BW z dnia 2 stycznia 2014 r. zawarta z Uczniowskim
   Międzyszkolnym Klubem Sportowym na realizację projektu pn. „Upowszechnianie kultury
   fizycznej i sportu dzieci i młodzieży” na kwotę 41.292,00 zł.
- Umowa Nr OSO. 032.1.7D.11.2014.BW  z dnia 2 stycznia 2014 r. zawarta z Uczniowskim
   Klubem Sportowym „WON-HYO” na realizację projektu pn. „Wspieranie i
   upowszechnianie sportów walki” na kwotę 3.000,00 zł.
2. Efekty współpracy finansowej i niefinansowej
W wyniku udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych, które podejmowały działania na terenie gminy Marklowice uzyskano następujące efekty:
- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „Spójnia” w ramach realizacji projektu od 02.01 – 31.12.2014 r.  z działań stowarzyszenia skorzystali zarówno dorośli mieszkańcy Marklowic  jak i dzieci. W 2014 roku Chór „Spójnia” obchodził Jubileusz 100-lecia swojej działalności
z tej okazji podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i statuetki dla zasłużonych
i zaangażowanych osób w działalność chóru. Został przygotowany dla społeczności Marklowic koncert „Zaufaj Maryi” w Kościele p.w. Świętego Stanisława B i M
w Marklowicach, na który zostały zaproszone zaprzyjaźnione chóry i zespoły działające
w Marklowicach, aby zarówno młodzi jak i starsi wiekiem poczuli, że pieśń w jakiś sposób ich łączy i nie ważny jest wiek tylko muzyka. Występy chóru podczas uroczystości gminnych -Dożynek, Święta Niepodległości. Reprezentowanie naszej gminy przez chór na Festiwalu Pieśni Śląskiej w Radlinie. Zorganizowano koncert Papieski dla mieszkańców, wieczorek wspomnień w ramach odchodów Dnia Niepodległości z kombatantem Stanisławem Sitkiem. Rezultatem tych działań było uzmysłowienie mieszkańcom Gminy, że śpiew jest łącznikiem pokoleń a wyrażenie chęci uczestnictwa w koncertach było uhoronowaniem całego przedsiewzięcia.  Taki rodzaj twórczości z pewnością wpływa na społeczno - wychowawcze działanie  i rozwija u każdego wrażliwość artystyczną.
-  Towarzystwo Miłośników Marklowic w ramach realizacji projektu od 02.01 – 31.12.2014 r.  zadanie skierowane było zarówno dla dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży. Prelekcja, warsztaty, wycieczki autokarowe, nauka gry w szachy cieszyły się jak zwykle dużą popularnością. Poprzez naukę gry w szachy i udział w turniejach szachowych zapewniono zdrową rywalizację i znaleziono sposób pożytecznego spędzania wolnego czasu dla osób w różnym wieku. Spotkanie z muzykiem, honorowym obywatelem Marklowic Panem Cichym pozwoliła na chwilę przenieść się w świat muzyki, pobudzić wrażliwość muzyczną uczestników, dzięki multimedialnej prelekcji uczestnicy mieli możliwość poznania, egzotycznych miejsc na świecie. Warsztaty z rękodzieła poszerzały wiedzę z zakresu technik artystycznych, pobudzały wyobraźnię plastyczną, u niektórych uczestników ujawniły ukryty talent artystyczny. Historia zamków, ich pozostałości w rejonie Jury krakowsko-częstochowskiej przeniosły nas w czasy odległe. Każdy z uczestników doświadczył co innego.
- Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet  projekt realizowany od 02.01 – 31.12.2014 r. zadanie skierowane było dla wszystkich mieszkańców Marklowic. Udział w spektaklu teatralnym
i operetce poszerzył wiedzę z zakresu kultury i sztuki,  szczególnie wiedzę  z zakresu historii, zabytków śląskich miast. Spotkanie wielopokoleniowe w Studzience Jankowickiej – działanie integrujące mieszkańców w różnym przedziale wiekowym, o różnym statusie zawodowym,
szczególnie w czasie trwania festynu, nastąpiła aktywizacja ruchowa różnych grup
społecznych poprzez udział w zabawach i grach zręcznościowych, wspólną zabawę przy
grillowaniu, zorganizowano spotkanie andrzejkowe, na którym przeprowadzono wróżby
 i tradycyjne andrzejkowe zwyczaje, poznano historię tej tradycji. W/w działania przyczyniły się do zmobilizowania mieszkańców w różnym przedziale wiekowym do aktywności twórczej
od obcowania z kulturą i sztuką do działań kulturalno – rekreacyjnych.

 - Stowarzyszenia Artystyczne Zespołu „APLAUZ” projekt realizowany od 02.01.-31.12.2014r. zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży, które rozwijają swoją pasję
i w czasie wolnym systematycznie uczestniczą w próbach tanecznych i treningach gimnastycznych. Celem działań było szerzenie i propagowanie działań artystycznych, rekreacyjnych oraz działań ze szczególnym uwzględnieniem interesujących i wartościowych zjawisk tanecznych związanych z szeroko pojętą edukacją i kulturą na rzecz gminy i mieszkańców. Zakup akcesoriów, butów, przeróbka i szycie nowych strojów.  Przygotowanie nowych układów tanecznych choreografii oraz zajęć z akrobatyki i korekcji wad postawy. Zorganizowano mini obóz taneczny, udział w licznych festiwalach i pokazach tanecznych w kat. zespołów mażoretkowych. Reprezentacja i rozsławianie Naszej Gminy  na licznych konkursach i pokazach. Uczestnictwo w  Paradzie Mażoretek w Marklowicach. Uczestnictwo w uroczystościach Gminnych i szkolnych.
Osiągnięcia w roku 2014:
IV miejsce na Mistrzostwach Świata - Praga
I - vice Mistrz Polski - Kędzierzyn Koźle
V miejsce mistrzostwa Polski - Kędzierzyn Koźle
I miejsce przegląd zespołów Tanecznych - Pszów
I miejsce Ogólnopolski Festiwal Mażoretkowy - Czerwionka Leszczyny
II miejsce Ogólnopolski Festiwal Mażoretkowy -Czerwionka Leszczyny
III miejsce Ogólnopolski Festiwal Mażoretkowy -Czerwionka Leszczyny
II miejsce Festiwal Taneczny - Jaworze
III miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca - Ruda Śląska
Wyróżnienie I stopnia Ogólnopolski Festiwal zespołów tanecznych - Rybnik

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w ramach realizacji projektu od 02.01 – 31.12.2014 r., zadanie było skierowane dla  dzieci i młodzieży. Głównymi celami była poprawa sprawności fizycznej i motorycznej dzieci i młodzieży, poprawa uzyskanych rezultatów sportowych, zwiększenie ilości młodzieży zainteresowanych narciarstwem biegowym, uzyskiwanie jak najwyższych lokat na zawodach sportowych, integracja młodzieży z różnych środowisk, zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Udziału w różnorodnych zawodach i obozach: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, NPR BN Biegu na Igrzyska – Szklarska Poręba – Jakuszyce, NPR BN Bieg na Igrzyska – Tomaszów Lubelski, Mistrzostwa TZN –NPR BN Bieg na Igrzyska – Zakopane, Ogólnopolskie Igrzyska i Gimnazjada Małopolska 2014 – Białka Tatrzańska, Puchar Karkonoszy, Ogólnopolskie Spotkanie UKS w biegach na nartorolkach, cykl zawodów na  nartorolkach Puchar Polski
i Tour de Silesian, obóz sportowy Borno Sulimowo, obóz Szklarka Poręba, obóz sportowy Duszniki Zdrój. Zakup sprzętu, odżywek. W/w działania przyczyniły się do zwiększenia ilość zawodników trenujących, zwłaszcza w grupie najmłodszych,  popularyzacji narciarstwa biegowego, możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji z rówieśnikami oraz zdrowej rywalizacji i wytrwałości.

- Uczniowski Klub Sportowy „WON –HYO” w ramach realizacji projektu od 02.01 – 31.12.2014 r., zadanie skierowane było dla  dzieci i młodzieży, głównym celem było podniesienie sprawności kwalifikacji zawodników, popularyzacja i rozwój taekwondo, rozwój pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Szkolenie dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu, organizacja zawodów „Mikołajkowych”.

W 2014 roku Gmina Marklowice współpracowała z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami na wielu płaszczyznach związanych z wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Sporządziła: Beata Wodecka

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00