Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim.

  • Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w bardzo szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej jakości powietrza jak również o prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę.

Na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju).

Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych. Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza". Poza bieżącymi wynikami badań jakości powietrza na stronie internetowej Inspektoratu znajduje się zakładka System Prognoz Jakości Powietrza, w którym wewspółpracy z IMGW PIB Oddział w Krakowie Zakład w Katowicach podajemy informację o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę (tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń).

Począwszy od 2011 roku, w celu dotarcia z informacjami o jakości powietrza do możliwie jak najszerszego grona odbiorców, Inspektorat podjął współpracę z Telewizją Katowice. Codziennie (również w soboty i niedziele) o godz. 19:20 na antenie TVP Katowice, w programie „Eko prognoza” emitowany jest komunikat ekologiczny, w którym podawana jest informacja o jakości powietrza w minionej dobie i o przewidywanej jakości na dobę kolejną, przygotowywana przez IMGW w ramach krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń. Każdego dnia roboczego WIOŚ w Katowicach wysyła do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informację (brak przekroczeń) lub powiadomienie (przekroczenia norm) o jakości powietrza.

Odbywa się to na podstawie „Procedury powiadamiania o jakości powietrza”, która jest elementem „Planu zarządzania kryzysowego województwa śląskiego”. Bieżące dokumenty dotyczące informacji oraz powiadomień o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych w zakresie jakości powietrza oraz powiadomienia o zagrożeniach związanych zestanami alarmowymi są dostępne na głównej stronie internetowej WIOŚ w Katowicach, a także m.in. na  stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w ostrzeżeniach i komunikatach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

WIOŚ w Katowicach dane dotyczące jakości powietrza prezentuje także na tablicy świetlnej znajdującej się w centrum Katowic, na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulic Plebiscytowa i Jagiellońska).

Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach znajduje się link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (zakładka: „Portal GIOŚ o jakości powietrza”), na której znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Rozmieszczenie zakładek dotyczących jakości powietrza przedstawiono na tzw. „zrzucie ekranu”, natomiast system informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim został przedstawiony na schemacie.

Prosimy o korzystanie z szerokich możliwości pozyskiwania informacji o jakości powietrza!