Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 5 czerwiec 2023

Archiwalne Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice znajdujących się na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Marklowicach. (2)

WÓJT GMINY MARKLOWCE

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice znajdujących się na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Marklowicach.

Nieruchomości są niezabudowane, wolne od obciążeń, położone bezpośrednio przy ul. Jankowickiej stanowiącej zjazd z drogi wojewódzkiej 932, ok 3 km do węzła autostrady A1 w Świerklanach.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 3 UCtereny usług komercyjnych

1) Nieruchomość I:

Działki nr 5/41, 5/44 o pow. ogółem 0,3294 ha, własność: Gmina Marklowice, KW GL1W/00052265/5; GL1W/00031370/1;

Cena wywoławcza: 133.500,00 zł (zawiera podatek VAT w wys. 23%);

wadium: 13.000,00 zł;

 

2) Nieruchomość II:

Działki nr 5/40, 5/43 o pow. ogółem 0,2700 ha, własność: Gmina Marklowice, KW GL1W/00052265/5; GL1W/00031370/1;

Cena wywoławcza: 108.000,00 zł (zawiera podatek VAT w wys. 23%);

wadium: 10.000,00 zł;

 

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 1 marca 2016r i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Opis nieruchomości:

Nieruchomości przeznaczone są pod usługową - komercyjną. Położone są przy ul. Jankowickiej. Uzbrojenie terenu: kanalizacja, woda i energia elektryczna w ul. Jankowickiej, możliwość podłączenia siędo sieci gazowej znajdującej się na terenie nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej, które na dzień dzisiejszy wywołują III kategorię odkształceń terenu górniczego. Dalsza eksploatacja w przyszłości może wywołać IV kategorię.

2. Przetarg ustny odbędzie się 14 lipca 2016 r. o godz.10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.

3. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej do dnia 11 lipca 2016 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w Urzędzie Gminy Marklowice.

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.

7. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.

8. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.

17. Informacji w sprawie przetargu udziela Pion ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830 w godz. od 8.00 do 14.00.

9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,

b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,

c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,

d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.),

f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.
b_200_200_16777215_00___images_images_przetarg_sag_1.jpg20160607085732126

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00