Rachunki Bankowe

  • Drukuj

ING Bank Śląski S.A.

06 1050 1403 1000 0004 0246 6502 – konto dochodów – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp.

Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.

50 1050 1403 1000 0022 8180 5693 – konto organu – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy.

40 1050 1403 1000 0004 0246 6569 – konto sumy depozytowe – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.