Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Marklowice na stanowisko: ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - PODINSPEKTORA

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Marklowice,  ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice na stanowisko:

ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - PODINSPEKTORA

Wymagania niezbędne (formalne):

-    obywatelstwo polskie,
-    udokumentowane (kserokopią dyplomu) wykształcenie wyższe,
-    posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w administracji publicznej
-    znajomość wytycznych i przepisów związanych z ochroną danych osobowych
-    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-    korzystanie z pełni praw publicznych,
-    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    posiadanie nieposzlakowanej opinii.Wymagania dodatkowe:

-    znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
-    umiejętność biegłej obsługi pakietu oprogramowania biurowego oraz znajomość środowiska Windows,
-     podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa informatycznego.

Wymagania pożądane:

-    umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-    duże umiejętności interpersonalne w tym m.in. komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność uważnego słuchania i unikania sytuacji konfliktowych,
-    dyspozycyjność,
-    inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    odpowiedzialność i dokładność,
-    umiejętność szybkiego uczenia się

Warunki pracy na danym stanowisku:

-    praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m. in.:

-    zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
-    prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Marklowice,
-    realizacja zadań związanych ze zgłaszaniem zbiorów danych o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ich modyfikacją oraz wyrejestrowaniem,
-    realizacja zadań wynikających z Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - koordynacja i nadzór nad administratorami systemów informatycznych.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

-    list motywacyjny,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub kserokopia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
-    oświadczenie kandydata potwierdzające trzyletni staż pracy w zakresie administracji publicznej
-    oświadczenie kandydata o znajomości wytycznych i przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
-    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-    oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas
ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia
–  w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-    oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-    oświadczenie kandydata o znajomości przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
-    oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi pakietu oprogramowania biurowego, znajomości środowiska Windows i znajomość podstawowych zagadnień bezpieczeństwa informatycznego.

List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji" należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice (pok. 202), ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice w terminie do 4 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marklowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu 2018 r., wyniósł: 1,49 %.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marklowice - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00