Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

INSPEKTORA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Marklowice na stanowisko:

INSPEKTORA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne z tytułem magistra
- znajomość przepisów prawnych regulujących działanie samorządu gminnego
- znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansowej gmin
-certyfikat ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzanie
i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt”
- doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w wykonywaniu kontroli kompleksowych jednostek organizacyjnych
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku
- odpowiedzialność, dokładność i sumienność Wymagania dodatkowe:

- ogólna znajomość funkcjonowania prawa
- umiejętność obsługi komputera; pakietów biurowych
- kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz podmiotach dotowanych z budżetu gminy
2) Sporządzanie projektów rocznych planów kontroli
3) Analizowanie i przedstawianie Wójtowi informacji o realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy oraz efektywność ich działania – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta
4) Przedstawianie Wójtowi niekorzystnych zjawisk w działalności jednostek oraz inicjowanie kierunków prawidłowego ich działania
5) Sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania kontroli wewnętrznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne gminy pod względem:
- realizacji procedur kontroli wydatków ze środków publicznych
- zasady wstępnej celowości poniesionych wydatków
- sposobu wykorzystania wyników kontroli
6)Wskazywanie jednostce kontrolowanej kierunków zmian wynikających
z przeprowadzonych kontroli
7) Sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli
8) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających
9) Analizowanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych dla poprawy
działalności gminy
10)Opracowywanie i przedstawianie Wójtowi sprawozdań z rocznej działalności Inspektora

Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę, list motywacyjny zawierające informację od kiedy może nastąpić zatrudnienie
- życiorys
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy
- kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia dwóch stron nowego typu dowodu
- oświadczenie kandydata o znajomości ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego oraz ustaw z zakresu finansów publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- oświadczenie kandydata o posiadaniu przez niego nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu dotyczącego obowiązku publikacji jego danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Inspektora Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Marklowice” w terminie do dnia 10.05.2006r. pod adresem Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, osobiście lub pocztą. Liczy się data wpływu do urzędu. Dokumenty, które wpłyną po tej dacie będą odrzucone.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00