Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Ogłoszenia

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2018/2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioski należy składać od 3 do 17 września 2018 roku, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych - do 15 października 2018 r. – wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Marklowicach (pokój 117) lub na stronie internetowej www.marklowice.pl (zakładka BIP,samorząd - jednostki organizacyjne – OPS - ogłoszenia).

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:
pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia o dochodach,
2) oświadczenie w sprawie otrzymywania alimentów,
3) dochód z powierzchni użytków rolnych od 1 h przeliczeniowego.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w OPS Marklowice, budynek Urzędu Gminy, pokój nr 117 (parter). Informacji na temat stypendiów szkolnych udzielają pracownicy Lidia Banaś i Anita Grobelny pod numerem tel. (32) 4550684.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego, jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz (.pdf 192KB)

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00