o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

  • Drukuj

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 06 maja 2019 roku
o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 648) Wójt Gminy Marklowice
powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od dnia 6 maja 2019r do dnia 20 maja 2019r. (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony)
w godz. od 7,30 do 15,30 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5 oraz z 2019r., poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców