Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Archiwalne Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyzwolenia/Cmentarnej

WÓJT GMINY MARKLOWICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyzwolenia/Cmentarnej, przeznaczonej na cele usługowe

Nieruchomość jest niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 932, ul. Wyzwolenia oraz przy drodze gminnej ul. Cmentarnej, ok 4 km do węzła autostrady A1 w Świerklanach.
Obciążenia nieruchomości: dla działki nr 921/102 wpis z 1939 r. prawa pierwokupu na rzecz Rzymsko-Katolickiego Kościoła Parafialnego w Marklowicach; wpisy z 1939 r. służebności drogowych – obecnie niewykorzystywanych ze względu na istniejącą infrastrukturę drogową gminną w tym obszarze.
Przeznaczenie w planie miejscowym: 1.10U, 1.4 U – tereny zabudowy usługowej.
Działki nr: 371/109, 921/102, 923/100, 924/100, o pow. ogółem 0,6723 ha, KW Nr GL1W/00011613/1, GL1W/00054779/5, GL1W/00006178/1,
Cena wywoławcza: 705.000,00 zł (zawiera podatek VAT w wys. 23%);
wadium: 70.500,00 zł;

1. Opis nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność usługową - komercyjną. Położona jest przy drodze wojewódzkiej ul. Wyzwolenia oraz przy drodze gminnej ul. Cmentarnej w centralnej części gminy. Uzbrojenie terenu: kanalizacja, woda, gaz, energia elektryczna, sieci teletechniczne.
2. Przetarg ustny odbędzie się 14 stycznia 2020 r. r. o godz.10.00 w sali 204 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.
3. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej do dnia 8 stycznia 2020 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w Urzędzie Gminy Marklowice.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
- przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
7. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.
8. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.
9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem", poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2278 ze zm.),
f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
g/ przedłożenie podpisanej przez oferenta umowy zobowiązującej, w sprawie ustalenia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia/Cmentarnej i wysokości kar umownych w przypadku niedotrzymania tych warunków zagospodarowania, o którą należy zwrócić się do Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju tut. Urzędu przy ul. Wyzwolenia 71, pok. 303.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
Gmina Marklowice zastrzeże sobie w odrębnej umowie zobowiązującej możliwość egzekwowania kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w przypadku gdy:
1) w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji" należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
2) w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość bez spełnienia warunku 1).
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00