Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o ograniczeniu w funkcjonowania tutejszego OPS

1.Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka.
3.Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
4.Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
Elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
- poprzez ePUAP/opsmarklowice/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenia wychowawcze tj. 500+)
Tradycyjnie -w wersji papierowej:
- osobiście w OPS tylko w razie bezwzględnej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do OPS.
Dane teleadresowe:
tel. stacjonarny 32 455 06 84,
tel. komórkowy pracownicy socjalni 690 141 999,
tel. komórkowy świadczenia rodzinne 507 494 232
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wzory wniosków do pobrania wraz z objaśnieniami znajdują się poniżej:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - objaśnienie

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tutyłu urodzenia dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy - objaśnienie

Wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze 500+ objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać z poniższego druku lub napisać wniosek własnoręcznie:

Wniosek o przyznanie pomocy

W przypadku, gdy o świadczenia z pomocy społecznej ubiegają się osoby pozostające w zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobku:

Zaświadczenie o zarobku

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw w związku ze wsparciem z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Do ustalenia prawa do tzw. „becikowego” obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego tj.: dochód rodziny (osoby uczącej się) ustalany będzie na podstawie dochodów z roku bazowego 2018 i wszystkich innych zmian po tym roku (w tym zmian zatrudnienia).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00