Informacja o ilości odpadów komunalnych

  • Drukuj


Ilości odpadów odebrane z nieruchomości zamieszkałych i zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 i 2020 roku - uzupełnienie danych o miesiąc maj

Rodzaj odpadu

Rok

Masa odpadów w miesiącach [tona]

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

2020

49,28

43,06

41,62

86,22

65,66

2019

28,00

29,58

39,20

44,92

56,12

Opakowania z papieru i tektury

2020

2,62

2,03

4,65

3,66

2,41

2019

3,96

4,04

4,78

6,77

4,90

Opakowania z tworzyw sztucznych

2020

21,01

16,64

24,40

31,86

21,45

2019

15,78

10,63

11,48

13,15

13,88

Opakowania ze szkła

2020

18,94

14,46

16,51

13,87

13,8

2019

15,87

9,57

11,21

8,05

14,51

Popiół i żużel

2020

80,38

88,90

76,64

61,18

39,21

2019

62,28

64,69

48,26

42,78

37,40

Bioodpady

2020

17,22

13,00

15,81

51,63

56,12

2019

6,58

4,71

12,76

25,703

22,83

Odpady wielkogabarytowe

2020

-

-

13,80

54,82

-

2019

-

-

35,57

-

-

Odpady zebrane w PSZOK

2020

30,07

22,40

16,74

17,94

57,953

2019

23,67

24,09

49,973

42,52

26,72

RAZEM

2020

219,52

200,49

210,17

321,18

256,603

2019

156,14

147,31

213,233

183,893

176,36