Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwojui Komisji Spraw Społecznychw dniu 25 lutego 2021 roku

  • Drukuj

1.Otwarcie
2. stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 4 lutego 2021 r.
5. „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach – ref. Kier.Biblioteki J. Węglorz.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marklowice na lata 2021-2026 – ref. Kier. OPSK. Malina.
b) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – ref. Skarbnik Gminy J. Mrozek
c) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. j. w.
d) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2021 r. - ref. Zastępca Wójta P. Galus,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Wyzwolenia 136, stanowiącym własność Gminy Marklowice – ref. j. w.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Marklowice, znajdującego się w rejonie ul. Jankowickiej – ref. j. w.,
g) określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. j. w.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji