Rozwój Gminy

OBWIESZCZENIE

  • Drukuj

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru pomiędzy
ul. Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów w Marklowicach


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XV/73/03 z dnia 30 października 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru pomiędzy ul. Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów w Marklowicach obejmującego obszar 70 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.01.2005 r. do 7.02.2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71 : sala 205 w godz. od 12001500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 stycznia 2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice : sala 204 o godzinie 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ewentualnie numeru telefonu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2005 r.