Wybory Sejm Senat 2007

Ogłoszenie

  • Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Informuję :
do dnia 11 października 2007 r mija termin składania przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.


W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy :
- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale
zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd
gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie
przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców
w innym obwodzie
- zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie
wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli
udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy
społecznej w przeddzień wyborów
- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w
przeddzień wyborów