Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowi

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe – preferowane techniczne lub magisterskie z zakresu: zarządzania, ekonomii, administracji, prawa,
- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy ( w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub kierowniczych stanowiskach państwowych)
- doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania eksploatacyjnego dróg, ulic i chodników,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustaw o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Prawa budowlanego, Prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących zarządzania ruchem na drogach, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w sprawie znaków i sygnałów na drogach,
- prawo do korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie( pdf )

2. Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania zieleni miejskiej.

3. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w kierowaniu zespołem
- posiadanie umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
- zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista,
- komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem,
- odpowiedzialność i systematyczność,
- rzetelność i sumienność,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
- kreatywność,
- zaangażowanie,
- odporność na stres,

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Nadzór i realizacja zadań należących do kompetencji Gminnych służb Komunalnych t.j.:

Utrzymanie dróg i placów gminnych oraz dróg wewnętrznych będących własnością gminy w zakresie:
- utrzymania zimowego,
- awaryjnej naprawy nawierzchni,
- utrzymywania znaków i urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i zabezpieczających,
- wykonywania i utrzymania w należytym stanie rowów odwadniających, przepustów
i poboczy w pasach drogowych.
Utrzymania czystości na terenie gminy poprzez mechaniczne i ręczne oczyszczanie wraz z opróżnianiem koszy ulicznych, eksploatację szaletów gminnych oraz wykaszanie niezagospodarowanych terenów komunalnych.
Likwidacja dzikich wysypisk.
Gospodarowanie obiektami i boiskami sportowymi i rekreacyjnymi gminy.
Gospodarowanie innymi nieruchomościami Gminy przekazanymi w trwały zarząd.
Wykonywanie i eksploatacja wystroju świątecznego gminy.
Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej i melioracji.
Zakładanie i utrzymanie zieleni gminnej.
Pomoc techniczna przy organizacji gminnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

I.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
List motywacyjny i życiorys,
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
Kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
Kserokopia dowodu osobistego,
Oświadczenie lub zaświadczenie kandydata o posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy (w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub na kierowniczych stanowiskach państwowych),
Zaświadczenie lub oświadczenie kandydata potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania eksploatacyjnego dróg, ulic, chodników – dokument ten musi zawierać następujące dane: nazwę firmy, w której zdobyte zostało doświadczenie zawodowe oraz funkcję pełnioną przez kandydata. Oświadczenie poparte może być referencjami.
Oświadczenie kandydata o znajomości regulacji prawnych z zakresu: ustaw
o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska, Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach Prawo geologiczne i górnicze,
Oświadczenie kandydata o znajomości przepisów dotyczących zarządzania ruchem na drogach oraz w sprawie znaków i sygnałów na drogach,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa do korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

II.Dokumenty pożądane:

Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania zieleni miejskiej.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach
w terminie do dnia 8 stycznia 2008r. pod adresem Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, osobiście lub pocztą. Liczy się data wpływu do urzędu. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po tej dacie będą odrzucone.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00