Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach

Wójt Gminy Marklowice
ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach w wymiarze ½ etatu
Osoby przystępujące do konkursu winni spełniać następujące wymagania:


1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać 5 lat stażu pracy, w tym:
1/ łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych
jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach
organizacyjnych, urzędach gminy, jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych
jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek
samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach
(ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
3. posiadać znajomość zasad gospodarki finansowej obowiązujących w miejskiej jednostce organizacyjnej,
4. posiadać znajomość przepisów o samorządzie gminnym,
5. posiadać znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
6. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
7. posiadać znajomość ustawy o systemie oświaty,
8. posiadać znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty kandydatów muszą zawierać:
1. podanie o pracę,
2. kwestionariusz personalny kandydata,
3. dyplom (kserokopia dyplomu) ukończenia studiów wyższych,
4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),
5. pisemną koncepcję kierowania gminną jednostką organizacyjną (z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych i ekonomicznych),
6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku dyrektora,
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 4 sierpnia 2008 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71 pok. 202. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach”.
Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową, decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Marklowice.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach nr tel. 032 4550395.
Kandydat może zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działania GZOPO w Marklowicach w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni powszednie.

Wójt Gminy Marklowice
Tadeusz Chrószcz

Pliki do pobrania:

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00