Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami ) oraz na podstawie art. 29 pkt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu :

projektu zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice oraz Prognozy oddziaływania na środowisko "sporządzonej do w/w Studium

w dniach od 04.08.2009 r. do 15.09.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 71, Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, pok. nr 302 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 15 00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.08.2009 r. w auli budynku Gimnazjum przy ul. Wyzwolenia 152 w Marklowicach o godz. 15 00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10. 2009 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej „ustawą " w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje :

- o projekcie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice "

- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany „Studium ... "

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10. 2009 r. .

Zgodnie z art. 34 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Wójta Gminy Marklowice na adres 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga i wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust 1 punkt 5 ustawy o dostępie do informacji, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.

 

Wójt Gminy Marklowice

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00