Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Statut

Statut

Statut Gimnazjum w Marklowicach

 

Rozdział I

Informacje o Gimnazjum

 

§ 1

 

1.    Publiczne Gimnazjum w Marklowicach zwane w dalszej części ,,Gimnazjum” jest szkołą publiczną.

2.    Gimnazjum działa na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.

3.    Gimnazjum ma swoją siedzibę w Marklowicach przy ulicy Wyzwolenia 152.

4.    Gimnazjum ma obwód szkoły ustalony Uchwałą Nr V/29/99 Rady Gminy                                w Marklowicach z dnia 24.02.99 r .

 

§ 2

 

1. Gimnazjum może wystąpić do organu prowadzącego gimnazjum o nadanie imienia, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Imię Gimnazjum może być związane z kierunkiem pracy wychowawczej, dydaktycznej bądź z historią regionu.

3. Zmiany imienia dokonuje się według zasad określonych w punkcie 1.

 

 

§ 3

 

1.    Ustalona nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.

2.    Na pieczęciach, stemplach dopuszcza się używanie czytelnych skrótów pełnej nazwy Gimnazjum.

 

§ 4

 

1.    Organem prowadzącym Gimnazjum jest gmina Marklowice.

2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

3.    Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata i kończy się świadectwem ukończenia Gimnazjum.

4.    Gimnazjum prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych w oparciu  o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5.    Dopuszcza się realizację treści kształcenia w oparciu o programy autorskie, po ich zatwierdzeniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.    Działalność edukacyjna Gimnazjum określona jest przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania

2)   szkolny zestaw podręczników

3)   szkolny system oceniania

4)   program wychowawczy i program profilaktyki Gimnazjum dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach i realizowany przez wszystkich nauczycieli.

7.    Program wychowawczy Gimnazjum zawiera w szczególności :

1)   powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego  nauczyciela, określone w ramach przyjętych czterech głównych zadań ogólnych Gimnazjum,

2)   powinności wychowawców klas,

3)   harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,

4)   przyjęte lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,

5)   ustalone i przyjęte do realizacji zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

6)   współpracę z samorządem terytorialnym, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami współpracującymi ze szkołą.

8.    Program wychowawczy i program profilaktyki wspomagają ucznia w jego wszechstronnym rozwoju.

9.    Program profilaktyczny zawiera:

1)   działania profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom (narkomanii, alkoholizmowi, nikotynie i innymi),

2)   promocję zdrowego stylu życia,

3)   uczenie mądrego, realistycznego myślenia na temat własnego postępowania                         i odpowiedzialności,

4)   uświadomienie roli rodziny w życiu młodzieży,

5)   wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

6)   uczenie właściwej komunikacji i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem,

7)   kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości

10. Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada  Rodziców w porozumieniu z Radą    Pedagogiczną.

11. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy i profilaktyki ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny” oraz punkt 12 w brzmieniu: „Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

 

 

§ 5

 

1.    Gimnazjum jest instytucją autonomiczną społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i administracja tworzą społeczność szkolną i dbają              o jej dobre imię i interesy.

2.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

3.    Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej.

4.    Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako proces twórczy.

5.    Gimnazjum dąży do tego by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe             i moralne.

6.     Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:

1)   Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

2)   Ustawie z dnia 7 września 1991 r. ,,O systemie oświaty”( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie,

3)   Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

4)   Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

5)   Konwencji Praw Dziecka,

6)   Szkolnym zestawie programów,

7)   Szkolnym systemie oceniania, programie wychowawczym i programie profilaktyki.

7.    W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Gimnazjum realizuje trzeci etap edukacyjny, wspomagając rozwój ucznia jako osoby, wprowadzając ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażając go do samodzielności, pomagając mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz przygotowując ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

 

Działalność dydaktyczna i opiekuńczo – wychowawcza

 

§ 6

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Gimnazjum realizuje szkolny zestaw  programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,               a w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego złożenia egzaminu końcowego, dającego możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

2)   działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, oraz zajęć w czasie ferii,

3)   umożliwia rozwijanie umiejętności uczniom uzdolnionym i wybitnie zdolnym poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad,

4)   zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem  treści programu nauczania,

5)   zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania,

6)   umożliwia zdobywanie umiejętności i wiedzy stosownie do rozwoju i zdolności uczniów oraz poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

7)   zapewnia możliwość korzystania z technologii informacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,

8)   rozbudza potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,

9)   rozwija wrażliwość estetyczną i zdolności twórczego myślenia,

10)  zachęca do samokształcenia,

11)    umożliwia poznanie metodologii naukowej,

12)    ułatwia uczniom rozumienie i poznanie samego siebie, znajdowania swego miejsca             w społeczeństwie i przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych,

13)    zapewnia poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia              i profilaktyką zaburzeń w tym także patologii społecznej.

2. Gimnazjum ponadto:

1)  organizuje działania na rzecz ochrony środowiska, uczy zachowań proekologicznych,

2)   umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, uczy stawania się obywatelem ,,wielkiej i małej Ojczyzny”,

3)   upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

4)   przygotowuje ucznia do stawania się obywatelem Europy,

5)   umożliwia partnerskie kontakty z innymi szkołami w kraju i za granicą.      

3. Gimnazjum zapewnia realizację obowiązku szkolnego poprzez :

1)   zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN,

2)   udzielanie rodzicom i uczniom informacji o przyjętych programach nauczania                      i obowiązujących w szkole podręcznikach,

3)   stworzenie odpowiednich warunków lokalowych, które odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,

4)   umożliwienie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych

4. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

5. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na
indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie działalności wychowawczej Gimnazjum w szczególności: 

1)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad
określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisów do niej wykonawczych,                           w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów,

2)   zapewnia wszechstronny rozwój osobowy ucznia, postrzegany w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw  i obowiązków,

3)   dba o rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

4)   przygotowuje uczniów do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie               w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych,

5)   kształtuje właściwe postawy umożliwiające tworzenie wspólnoty nauczycieli                      i uczniów,

6)   sprzyja zachowaniom proekologicznym,

7)   kształtuje racjonalne podejście do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania,

8)   zapewnia pomoc rodzicom w realizacji zadań wychowawczych, przez:

a)    przestrzeganie, w procesie dydaktyczno - wychowawczym zasad zawartych  w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazań zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz innych dokumentach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę,

b)   zapewnienie rodzicom wpływu na kształtowanie modelu wychowawczego szkoły,

c)    zapewnienie uczniom i ich rodzicom wpływu na podejmowanie decyzji dotyczących istotnych spraw środowiska uczniowskiego,

d)   kierowanie się, przy rozwiązywaniu konfliktów, dobrem ucznia, jako wartością nadrzędną,

e)    współpracę szkoły z organizacjami, na zasadach określonych odrębnie,

f)     zapoznawanie rodziców z działaniami wychowawczymi podejmowanymi przez szkołę,

9)   wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

10)    szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

11)    budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Gimnazjum             i  środowiska,

12)    wdraża do dyscypliny i punktualności.

7. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.                                              

8. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)   zapewnieniu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości  psychofizycznych uczniów,

2)   możliwości korzystania uczniów z opieki psychologiczno - pedagogicznej,

3)   kierowaniu uczniów, za zgodą rodziców na badania psychologiczno - pedagogiczne,

4)   udzielaniu uczniom pomocy pedagoga szkolnego przy rozwiązywaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych,

5)   indywidualizację nauczania,

6)   zapewnienie możliwości indywidualnego toku nauki z jednego lub więcej przedmiotów,

7)   udzielaniu pomocy przy dokonywaniu świadomego wyboru przyszłego zawodu przez:

a)    zapewnienie informacji o możliwościach dalszego kształcenia,

b)   organizację współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu lepszego poznania przez uczniów ich możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych,

8)    rozwijanie zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych środków,

9)    zapewnienie pełnego bezpieczeństwa.

9. Gimnazjum stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

10. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczne korzystanie z usługi dostępu do Internetu poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

Sposób realizacji zadań Gimnazjum

 

§ 7

 

1. Sposób realizacji zadań Gimnazjum wynika z ustawy o systemie oświaty, a także                      z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
Gimnazjum stwarza warunki wpływania na treści nauczania oraz kierunki działalności wychowawczej oraz opiekuńczej poprzez współpracę z Radą Rodziców.

2. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej poprzez:

1)   organizację nauczania religii,

2)   kultywowanie na lekcjach wiedzy o regionie,

3)   podkreślania na lekcjach historii, geografii związku Śląska z kulturą i językiem polskim.

3. Gimnazjum diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie organizacji form opieki i pomocy
     poprzez:

1) stały monitoring,

2) ankiety, wywiady,

3) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom w celu poznania potrzeb młodzieży w tym zakresie.

4. Gimnazjum stwarza dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku możliwość korzystania ze specjalnych form pomocy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej poprzez:                                                                           

1)   zapewnianie opieki psychologiczno – pedagogicznej. W tym celu Gimnazjum zatrudnia, pedagoga szkolnego, psychologa, wychowawcę świetlicy oraz kieruje na badania i terapię do  Poradni   Psychologiczno – Pedagogicznej

2)   dostosowanie treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

3)   kierowanie do zespołów wyrównawczych,

4)   zapewnienie pomocy w ramach zajęć świetlicowych,

5)   indywidualizację nauczania,

6)   nauczanie indywidualne.

5. Gimnazjum umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez:

1)   atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

2)   udział w zajęciach pozalekcyjnych,

3)   udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

4)   udział w życiu kulturalnym,

5)   realizację projektów edukacyjnych,

6)   wyjazdy na warsztaty, obozy naukowe w kraju i za granicą.

 6.Gimnazjum umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie            indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie Gimnazjum w skróconym  czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Gimnazjum stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1)   zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

2)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

3)   realizowanie programu wychowawczego szkoły,

4)   realizowanie programów profilaktycznych w szkole,

5)   prowadzenie rozeznania warunków domowych i środowiskowych,

6)   przekazywanie do odpowiednich instytucji wniosków w sprawie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Gimnazjum dostosowany jest do wieku uczniów i potrzeb środowiska i uwzględnia obowiązujące w Gimnazjum przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych,

2) umożliwienie spożywania posiłków,

3) zapewnienie doraźnej pomocy materialnej z funduszy własnych, Rady Rodziców, instytucji państwowych i samorządowych w przypadku trudnych warunków rodzinnych lub wypadków losowych,

4) zapewnienie opieki medycznej,

5) organizowanie różnorodnych form indywidualnej opieki nad uczniami.

9. Gimnazjum prowadzi działania zmierzające do promowania wśród uczniów i rodziców zdrowego stylu życia poprzez:

1)   upowszechnianie w różnej formie zasad kultury zdrowotnej,

2)   kształtowanie nawyków higienicznych, dbałości o zachowanie zdrowia fizycznego               i psychicznego,

3)   wdrażanie do aktywnego wypoczynku,

4)   organizację imprez rekreacyjno - sportowych w szkole i poza Gimnazjum dla uczniów                i ich rodziców,    

5)   współdziałanie z lekarzami i higienistką w zakresie promocji zdrowia, tworzenie programów prozdrowotnych.

 

Rozdział III

Organy Gimnazjum

 

§ 8

 

1. Organami Gimnazjum  są:

1)   Dyrektor Gimnazjum,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Rada Rodziców,

4)   Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

§ 9

 

1.    Gimnazjum kieruje Dyrektor. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

2.    Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i  nadzorowanie pracy Gimnazjum.

4.     Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.

5.    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)   w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:

a)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)    kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego poza Gimnazjum oraz przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego,

c)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum,

c) przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

d)   występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do

d)innego Gimnazjum,

e)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

f)     realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

g)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

2)   w zakresie spraw organizacyjnych:

a)    przygotowywanie projektów planów pracy Gimnazjum,

b)   opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum,

c)    ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

d)   podanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca  szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywały od następnego roku szkolnego,

e)    podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,  

3)   w zakresie spraw finansowych:

a)    opracowywanie planu finansowego Gimnazjum,

b)   przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej             i Radzie Rodziców

c)    realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi              w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4)   w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

a)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Gimnazjum,

b)   organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)    organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii Gimnazjum,

d)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,

f)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5)   w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)   egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum,

c)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej                           i powszechnej samoobrony.

6.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli                  i pracowników nie będących nauczycielami.

7.    Dyrektor w szczególności:

1)   decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników  Gimnazjum,

2)   decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom              i innym pracownikom Gimnazjum,

3)   decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród                  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych  pracowników Gimnazjum,

4)   określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu  niezbędnych warunków,

5)   współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)    zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Gimnazjum w części określonej przepisami prawa,

b)   ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia

b)procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

c)    przygotowuje regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Gimnazjum, Regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,

d)   ustala plan urlopów pracowników nie będących nauczycielami,

e)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

8.    Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.

9.    Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady  Pedagogicznej.

10.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organami Samorządu Uczniowskiego.

11.    Dyrektor w szczególności:

1)   przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                        o działalności Gimnazjum,

2)   składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Gimnazjum,

3)   udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Gimnazjum.

12.    Dyrektor realizuje także inne zadania określone odrębnymi przepisami.

13.    Funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełni wicedyrektor, który przejmuje na siebie część
    zadań dyrektora, a w przypadku jego nieobecności w placówce przejmuje zakres jego
    obowiązków i posiada pełne uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji.

14.    Wicedyrektor szkoły odpowiada w szczególności za:

1)   przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacyjnych, np. tygodniowego
      rozkładu zajęć, kalendarza szkolnego,

2)   organizowanie i koordynowanie działalności pedagogicznej wychowawców klas,
      kierownika świetlicy, biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego,

3)   prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
      zawodowym wyznaczonych nauczycieli,

4)   sprawowanie kontroli nad dokumentacją szkolną,

5)   organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

6)   rozliczanie godzin ponadwymiarowych, płatnych zastępstw i godzin zajęć pozalekcyjnych
      nauczycieli,

7)   prowadzenie sprawozdawczości, np. kalendarium imprez, wycieczek, dyskotek,

8)   bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą wg ustalonego harmonogramu,

9)   załatwianie innych zleconych przez dyrektora prac.

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 10

 

1.    W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.    Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

5.    Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin jej działalności  uchwalony przez Radę, normujący w  szczególności następujące zagadnienia:

1)   sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej

2)   wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)   kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)   zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.

6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  Gimnazjum, 

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)   ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i trybu odwoławczego w tym zakresie,

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                   w Gimnazjum,

5)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,

6)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

7)   uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.

7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

2)   powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwoływanie z tych stanowisk,

3)   organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                    i pozalekcyjnych,

4)    projekt planu finansowego Gimnazjum,

5)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

6)   propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7)   podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje.

8. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania           i podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów a w przypadku podręczników również:

1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,

2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiająca korzystanie z niego przez kilka lat.

9. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

10. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

11. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)   może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze                         w Gimnazjum,

2)   deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

12. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady Gimnazjum - do czasu jej utworzenia          w Gimnazjum, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

13.W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 12, Rada Pedagogiczna                          w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień .

14.W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum,

15. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli reprezentujących Radę w konkursie wyboru Dyrektora Gimnazjum                  w następujący sposób:

1)   głosowaniu przewodniczy nauczyciel wybrany spośród członków Rady,

2)   sporządzona zostaje lista obecności i następuje stwierdzenie kworum.

3)   nauczyciele podają propozycje kandydatów reprezentujących Radę, których zapisuje się na kartkach do głosowania (kartki są ponumerowane  i ostemplowane),

4)   z gremium Rady następuje wybór 3 przedstawicieli do komisji skrutacyjnej, która po przegłosowaniu i wyborze przewodniczącego rozpoczyna pracę,

5)   członek komisji skrutacyjnej nie może brać udziału w kandydowaniu do uczestnictwa           w komisji konkursowej,

6)   komisja skrutacyjna informuje nauczycieli o przebiegu i wynikach głosowania.

7)   stwierdza się na miejscu prawidłowość zabezpieczenia urny wyborczej,

8)   głos ważny jest wtedy, gdy w wykazie są podkreślone 2 nazwiska – inne głosy są nieważne,

9)   komisja po podliczeniu głosów informuje, które z proponowanych osób wezmą udział               w pracach komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum,

10)    wyniki i przebieg głosowania są odnotowane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej,

11)    dla potrzeb Komisji Organu Prowadzącego i Nadzorującego zostaje sporządzona potwierdzona kopia przebiegu głosowania.

16. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności   co najmniej ½ członków Rady.

17. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń, a uchwały podjęte mają charakter aktu prawnego.

 

 

Rada Rodziców

 

§ 11

 

1.    W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3.    Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

4.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

5.    W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

6.    Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1)   właściwy organ Rady Rodziców :

a)    zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum. W razie gdy zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.,

b)   zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący,

c)    z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział Dyrektor, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców, osoby dopuszczone do   udziału przez zgromadzenie.

2) obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, który powinien
     zawierać:

a)  termin i miejsce zgromadzenia,

b) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności              
      w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

c) listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
     zgromadzenia,

d) przyjęty porządek obrad,

e) treść podjętych uchwał,

f) podpisy prowadzącego i protokolanta.

7.    Uchwały zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,              w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej połowy rodziców, (zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa            o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”, głosy „wstrzymujące się” są pomijane).

8.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz
    organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami dotyczącymi 
    wszystkich spraw Gimnazjum,

 2) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy lub program profilaktyki ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

9.    Na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela Rada Rodziców:

1)   może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem  o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wniosek ten ma charakter wiążący dla Dyrektora,

2)   opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym.

10.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum (Fundusz Rady Rodziców).

11.    Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

12.    Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera w głosowaniu tajnym swoich  przedstawicieli do  reprezentowania rodziców w konkursie wyboru Dyrektora Gimnazjum w  następujący sposób:

1)  głosowaniu przewodniczy przewodniczący Rady  Rodziców.

2)      na zebraniu ogólnym rodziców wybrane zostają po 2 osoby z każdej klasy Gimnazjum.

3)      sporządzona zostaje lista obecności i następuje stwierdzenie kworum.

4)      przedstawiciele rodziców podają propozycje kandydatów, których zapisuje się na kartkach do głosowania (kartki są ponumerowane i ostemplowane).

5)      z gremium rodziców następuje wybór 3 przedstawicieli do komisji skrutacyjnej, która po przegłosowaniu i wyborze przewodniczącego rozpoczyna pracę.

6)      członek komisji skrutacyjnej nie może brać udziału w kandydowaniu do uczestnictwa              w komisji konkursowej.

7)      komisja skrutacyjna informuje zebranych rodziców o przebiegu i wynikach głosowania.

8)      stwierdza się na miejscu prawidłowość zabezpieczenia urny wyborczej,

9)      głos ważny jest wtedy, gdy w wykazie są podkreślone 2 nazwiska – inne głosy są nieważne,

10)        komisja po podliczeniu głosów informuje, które z proponowanych osób wezmą udział             w komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum.

11)      wyniki i przebieg głosowania są odnotowane w księdze protokołów Rady Rodziców.

12)      dla potrzeb Komisji Organu Prowadzącego i Nadzorującego zostanie sporządzona potwierdzona kopia przebiegu głosowania.

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 12

 

1.     Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

2.    Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów  Gimnazjum.

3.    Organami Samorządu uczniowskiego są:

1)        Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2)        Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

3)        Rady Klasowe.

4.    Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Gimnazjum.

5.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym.

6.    Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

7.    Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

8.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

9.    Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:

1)   w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor, 

2)   celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

Zwołanie zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum.

Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

Obrady zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu,  zawierającego co   najmniej: termin i miejsce zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum),listę uczniów uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników zgromadzenia, przyjęty porządek obrad, treść podjętych uchwał, podpisy prowadzącego             i protokolanta.

Uchwały zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu       Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością  głosów, w głosowaniu  tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy uczniów(quorum). Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie  przewodniczącego.

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego          w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski            i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                             i  stawianymi wymaganiami,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)   prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz           rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                 w porozumieniu z Dyrektorem,

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

7)   prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego, planu profilaktyki i Statutu Gimnazjum.

Samorząd Uczniowski ponadto:

1)   opiniuje wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy Gimnazjum                        i program profilaktyki Gimnazjum,

2)   wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, jeśli o opinię wystąpi  Dyrektor.

3)   może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Gimnazjum,

4)   wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

5)   występuje w sprawach określonych w Statucie.

19.    Działalność Samorządu zmierza do wyrobienia u uczniów poczucia współodpowiedzialności za szkołę, jako miejsca nauki i zabawy, a także poszanowania jej mienia i pracowników.

20.    Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do współpracy z innymi organami Gimnazjum wymienionymi w § 8.

 

§ 13

 

1.    Organy Gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach dotyczących istotnych spraw Gimnazjum. Zasady wymiany informacji określają ich regulaminy oraz odrębne przepisy.

2.    W przypadku powstawania konfliktów między organami szkoły należy dążyć do ich rozwiązania wewnątrz Gimnazjum na drodze negocjacji i porozumień.

3.    O prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum  organami, każdy z organów może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum, bądź do organu  prowadzącego Gimnazjum.

4.    Dyrektor Gimnazjum zapewnienia każdemu z nich możliwość swobodnego działania                i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą                           i szczegółowo w Statucie Gimnazjum.

5.    Dyrektor Gimnazjum przyjmuje i bada wnioski oraz skargi dotyczące nauczycieli, uczniów i pracowników niepedagogicznych .

6.    Dyrektor Gimnazjum umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Gimnazjum :

1)      konflikt nauczyciel – rodzic

     Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje stanowisko rodzicom. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania zgłasza sprawę Dyrektorowi, który stara się rozwiązać konflikt.

2)      konflikt nauczyciel – nauczyciel

Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą            o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc „mediatora”, który wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, zgłasza sprawę do Dyrektora Gimnazjum.

3)      konflikt uczeń – nauczyciel

Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu stron. W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeśli jest to możliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy  pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, innego nauczyciela, a w ostateczności Dyrektora Gimnazjum.

4)      konflikt uczeń – uczeń

Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą pedagoga szkolnego lub Dyrektora Gimnazjum. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.

5)      konflikt dyrektor – rada pedagogiczna

Spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej.

6)      konflikt Dyrektor – Rada Rodziców

Spory między Dyrektorem  a  Radą Rodziców rozstrzygane są na   zebraniach  zarządu  Rady Rodziców z udziałem Dyrektora.

7)      konflikt Dyrektor – Samorząd Uczniowski

     Spory między Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego            a Dyrektorem szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

8)      konflikt Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski.

     Spory między Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora

7.    Dyrektor zapewnienia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Gimnazjum                  o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 

§ 14

 

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania                        i profilaktyki uczniów poprzez :

1)   udział w zebraniach rodzicielskich,

2)   kontakty indywidualne,

3)   udział w imprezach, uroczystościach szkolnych i klasowych,

4)   organizowanie działań wspomagających szkołę (imprezy dla uczniów, rodziców, tworzenie programów profilaktycznych i innych),

5)   udział w comiesięcznych konsultacjach nauczycielskich, warsztatach dla rodziców.

2.    Zebrania rodzicielskie są organizowane:

1)   stałe - przynajmniej raz na kwartał,

2)   doraźne - wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli lub rodziców, według zasad   ustalonych w regulaminie Rady Rodziców.

3.    Formy współdziałania wymienione w ust. 1 zapewniają prawo rodziców do:

1)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w Gimnazjum i danym oddziale,

2)   uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów               i przyczyn trudności w nauce,

3)   znajomości przepisów i ustaleń prawa wewnątrzszkolnego przyjętego przez Gimnazjum,

4)   uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)   wpływania na tworzenie i realizację programów profilaktyki uzależnień,

6)   udziału w warsztatach i szkoleniach dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez szkołę,

7)   wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum, opinii na temat pracy Gimnazjum,

4.    Współpraca rodziców i nauczycieli opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości.

 

Rozdział IV

Organizacja Gimnazjum

 

§ 15

1.    Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego oddziału jest rok szkolny.

2.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3.    Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

1)   szkolny plan nauczania,

2)   arkusz organizacji Gimnazjum,

3)   tygodniowy rozkład zajęć,

4)   plan finansowy Gimnazjum.

4.    Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

5.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Gimnazjum. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum.

6.    W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

7.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                     i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

8.    Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy               w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania – zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania              i przyjętym do realizacji szkolnym zestawem programów.

9.    Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.

10.    Nowe oddziały można tworzyć z początkiem roku szkolnego.

11.    Za zgodą organu prowadzącego gimnazjum tworzy się klasy sportowe,

1) zasady naboru, kształcenia, opieki i wychowania w tych klasach określa „Regulamin klas      sportowych”.

12.    O przyjęciu uczniów do wszystkich oddziałów Gimnazjum decyduje Dyrektor.

13.    Do Gimnazjum przyjmuje się:

1)   z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum,

2)   na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum, jeśli w odpowiednim oddziale są wolne miejsca.

14.    W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów, podanych do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez Dyrektora, a uwzględniających oceny i inne osiągnięcia wymienione  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

15.    Przyjęcie do Gimnazjum dziecka spoza obwodu Gimnazjum wymaga zawiadomienia Dyrektora Gimnazjum, w którego obwodzie dziecko mieszka.

16.    Podziału uczniów do poszczególnych oddziałów (jeśli tego wymaga sytuacja w danym roku szkolnym) dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum, która działa według przyjętych kryteriów.

17.    Skład i zasady pracy komisji:

1)   w skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli rodziców i uczniów z tych oddziałów

2)   przewodniczący komisji do 20 czerwca przedkłada Dyrektorowi protokół przeprowadzonego podziału, a listę uczniów wiesza w widocznym miejscu na terenie Gimnazjum.

18.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Gimnazjum uczeń może przenieść się do innego, równoległego oddziału. Przeniesienia dokonuje się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, na wniosek zainteresowanego ucznia bądź jego rodziców.

 

§ 16

1.    Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.    Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę,                w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (od 30 do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie  ramowego planu nauczania.

4.    W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę - piętnastominutową.

5.    W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wydłużonym czasem pracy Gimnazjum, niektóre przerwy lekcyjne (ranne i wieczorne) mogą trwać pięć minut.

6.    Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i nauczycielem powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

7.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział przez cały okres nauczania, chyba, że zmiany są wymuszone organizacją pracy dydaktyczno - wychowawczej lub innymi przyczynami.

8.    Zmiany wychowawcy klasy może dokonać Dyrektor Gimnazjum w przypadku:

1)   nieobecności dotychczasowego wychowawcy powyżej jednego miesiąca,

2)   umotywowanego wniosku klasowej Rady Rodziców podpisanego przez co najmniej 1/3 rodziców uczniów danej klasy,

3)   na wniosek Rady Rodziców,

4)   na wniosek Rady Pedagogicznej,

5)   stwierdzenia niewywiązywania się z nałożonych obowiązków.

9.    Tryb postępowania w  ww. przypadkach, jest następujący:

1)   podmioty wymienione w ust. 8 pkt. 2 - 5 występują z odpowiednim wnioskiem do Dyrektora Gimnazjum,

2)   Dyrektor, w terminie do 14 - tu dni podejmuje postępowanie wyjaśniające, wysłuchując racji wychowawcy i wnioskodawców,

3)   po wysłuchaniu stron, Dyrektor w ciągu 3 - ech dni wydaje decyzję, powiadamiając o tym zainteresowanych,

4)   w przypadku odwołania wychowawcy Dyrektor powołuje innego,

5)   nowy wychowawca przyjmuje swoje obowiązki od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym odwołano wychowawcę.

10.    Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespół.

11.    W Gimnazjum można powołać zespoły:

1)   zespół wychowawczy,

2)   zespół humanistyczny,

3)   zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

4)   inne doraźne, tworzone w miarę potrzeb.

12.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

13.    Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami   planu pracy Gimnazjum,

14.    Cele i zadania zespołów obejmują między innymi:

1)   ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie             w miarę potrzeb,

2)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,

3)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, 

4)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także                w uzupełnianiu ich wyposażenia,

6)   wspólne opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych                 i eksperymentalnych programów nauczania,

7)   wypracowanie wspólnych rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych                i  profilaktycznych.

15.    Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne.

16.    Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całe Gimnazjum lub jego część

17.    Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Gimnazjum odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

18.    Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania Gimnazjum dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Gimnazjum zgody na finansowanie planowanych działań.

19.    Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

20.    Innowacja nie może naruszać:

1)   minimum programowych przedmiotów obowiązkowych,

2)   ramowego planu nauczania w zakresie określonego przez te plany minimalnego wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych,

3)   zasad oceniania, promowania i klasyfikowania w zakresie, który uniemożliwiałby realizację uprawnień ucznia do uzyskania świadectwa.

21.    Uchwały w sprawie prowadzenia innowacji w Gimnazjum podejmuje Rada Pedagogiczna.

22.    Uchwała o wprowadzeniu innowacji może być podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego lub doradcy przedmiotowego albo placówki doskonalenia nauczycieli lub specjalisty w danej dziedzinie wskazanych przez kuratora oświaty,                  w odpowiednich przypadkach określonych w przepisach prawa.

23.    Uchwałę Rady Pedagogicznej o podjęciu innowacji wraz z opisem jej zasad, wymaganymi przepisami prawa, opiniami oraz pisemną zgodą autora (zespołu autorskiego) innowacji, Dyrektor przekazuje Kuratorowi Oświaty do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny wprowadzenia innowacji.

 

 

§ 17

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                      i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora Gimnazjum, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Gimnazjum.

3. Niektóre zajęcia : koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków finansowych, po uwzględnieniu potrzeb uczniów w tym zakresie.

5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Gimnazjum lub innych źródeł, nie może być niższa niż 12 uczniów. W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje  kolejność zgłoszeń.

6. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu listy przez Radę Pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców,   jeśli prowadzenie zajęć ma być dofinansowane ze środków Funduszu Rady Rodziców.

 

§ 18

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

 

 

§ 19

 

1.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach                     z języków obcych oraz informatyki.

2.    Oddziały są dzielone na grupy:

1)   na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów                 - w każdym przypadku,

2)   na zajęciach, dla których z treści  programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów - w każdym przypadku,

3)   na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 i 2 jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio, 24 lub 30 uczniów - w miarę posiadanych przez Gimnazjum środków i za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum,

4)   na zajęciach wychowania fizycznego w klasie sportowej, w której prowadzi się szkolenie w dwóch dyscyplinach sportowych.

3.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4.    Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach   prozdrowotnej i ekologicznej ścieżki edukacyjnej,  jeżeli jest to uzasadnione celami  tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek, obozów naukowych krajowych                          i zagranicznych.

5.    Zajęcia, o których mowa w ust. 4. są organizowane lub współorganizowane                             w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków finansowych bądź uzyskanych                    z dotacji, od sponsorów, itp.

 

§ 20

 

1.    Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

2.    Szczegółowy plan współpracy z Poradnią i innymi instytucjami na dany rok szkolny opracowuje wspólnie z wychowawcami pedagog szkolny.

3.    Współpraca Gimnazjum z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP) oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i rodzicom dotyczy                        w szczególności:

1)   konsultowania na bieżąco spraw związanych z objęciem pomocą specjalistyczną uczniów  z trudnościami z opiekunem Gimnazjum z ramienia PPP i innymi instytucjami,  uzyskiwanie porad  i  wsparcia w tym zakresie,

2)   przeprowadzania badań psychologiczno – pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce lub trudności wychowawczych uczniów. Procedura działań w tym zakresie ustalona jest przez pedagoga i opiekuna Gimnazjum z ramienia PPP,

3)   wydawania diagnozy i opinii w sprawach nauczania indywidualnego, specjalnego, odpowiednich form kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wydawanie   skierowań na  odpowiednie  formy terapii, orientacji i poradnictwa zawodowego,               w  tym dla młodzieży niepełnosprawnej,

4)   organizowania warsztatów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,                            w wyjątkowych wypadkach dla innych klas potrzebujących pomocy w tym zakresie.

5)   organizowania warsztatów zawodoznawczych dla uczniów klas trzecich,

6)   wspomagania Gimnazjum i rodziców w zwalczaniu przejawów agresji i patologii poprzez psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzin, psychoedukację dla młodzieży, nauczycieli i rodziców,

 

§ 21

 

Dla uczniów gimnazjów, którzy ukończyli klasę pierwszą i nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, można organizować oddziały przysposabiające do pracy zawodowej

 

§ 22

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.

 

 

§ 23

 

1.    Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2.    Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum. W miarę możliwości, za zgodą Dyrektora, ze stołówki mogą też  korzystać inne osoby.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Za prawidłową organizację i pracę pionu żywieniowego odpowiada kierownik świetlicy szkolnej, który:

1) włącza się w opracowanie jadłospisów do wybranych grup żywieniowych,

2) jest bezpośrednim przełożonym intendenta i pracowników kuchni,

3) pełni nadzór nad stanem sanitarnym kuchni, pomieszczeń pomocniczych i jadalni,

4) dokonuje kontroli wewnątrzzakładowej, finansowej, materiałowej i dokumentacji
    żywieniowej,

5) odpowiada za inwentaryzację wyposażenia kuchni,

6) postępuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz HACCAP.

 

 

§ 24

 

1.    Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica.

2.    Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do Gimnazjum muszą dłużej przebywać w Gimnazjum, a  także inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

3.    Organizację oraz formy pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

4.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

5.    Świetlica organizuje:

1)   działalność opiekuńczą, z której mogą korzystać uczniowie Gimnazjum przebywający na terenie Gimnazjum przed i po lekcjach i w danej chwili wymagają opieki ,

2)   indywidualną opiekę nad uczniami mającymi trudności  w nauce,

3)   pomoc uczniom zdolnym w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań,

4)   formy zabaw ruchowych, gier, mających na celu promocję zdrowego stylu życia,

5)   pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji (rozpoznawanie sytuacji domowej),

6)   współpracę z instytucjami, organizacjami w zakresie refundacji dożywiania, sponsorowania i pomagania dzieciom, które tej pomocy potrzebują,

7)   współdziałanie w zakresie profilaktyki uzależnień.

6.    Świetlica ponadto:

1)   włącza się do organizacji imprez szkolnych, konkursów, apeli, imprez środowiskowych,

2)   współdziała z nauczycielami, pedagogiem w realizacji zadań statutowych,

3)   współdziała z rodzicami uczniów objętych opieką,

4)   współdziała z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom             i rodzicom.

7.    Świetlica jest czynna w dniach zajęć szkolnych, w czasie ustalonym przez Dyrektora.

8.    Zajęcia w świetlicy prowadzi wychowawca świetlicy, zgodnie z rocznym planem pracy Gimnazjum.

9.    Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin pracy świetlicy.

 

 

§ 25

 

W Szkole działa biblioteka szkolna.

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów                      i ośrodkiem informacji dla nauczycieli i rodziców.

2.    Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

3.    Biblioteka szkolna uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji Gimnazjum: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno – prognostycznej, opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno – rekreacyjnej.

4.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum na zasadach zawartych w regulaminie wypożyczania.

5.    Godziny pracy biblioteki zapewniają korzystanie z jej zbiorów przez uczniów co najmniej:

1)   cztery razy w tygodniu, jeżeli wymiar czasu pracy bibliotekarza przekracza ½ etatu,

2)   trzy razy w tygodniu, jeżeli wymiar czasu pracy bibliotekarza wynosi ½ etatu.

6.    Lokal biblioteki powinien być urządzony funkcjonalnie, estetycznie, zgodnie z przepisami BHP i odpowiednim zabezpieczeniu zbiorów.

7.    Biblioteka szkolna prowadzi:

1)   zapis wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i ewidencję aktywności czytelniczej uczniów,

2)   statystykę (dzienną i okresową), służącą sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki szkolnej,

3)   dziennik pracy biblioteki szkolnej.

4)   księgę inwentarzową księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych

8.    W bibliotece zatrudnia się nauczyciela-bibliotekarza. O stanie zatrudnienia pracowników biblioteki decydują odrębne przepisy.

9.    Do obowiązków bibliotekarza należą:

1)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji               z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania                  i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)   realizowanie programu ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”                  w trybie przyjętym przez Gimnazjum,

5)   współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami,                             z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Gimnazjum, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia.

6)   prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze).

7)   wypożyczanie książek w godzinach pracy Gimnazjum i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, zgodnie z regulaminem wypożyczania.

8)   Inne zadania określone odrębnymi przepisami.

10.    Zadaniem nauczyciela-bibliotekarza jest w szczególności:

1)   w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji

a)    wzbogacanie księgozbioru o nowe nabytki

b)   umożliwianie czytelnikom wypożyczania książek do domu (dostosowanie godzin wypożyczeń do zapotrzebowania czytelników oraz prowadzenie ewidencji wypożyczanych publikacji w systemie krzyżowym)

c)    udostępnianie czasopism i księgozbioru podręcznego na terenie czytelni.

2)   w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

a)    umożliwianie korzystania z księgozbioru podręcznego oraz czasopism na terenie czytelni.

b)   udzielanie pomocy w zakresie sposobów wyszukiwania informacji.

c)    tworzenie zestawień literatury i materiałów audio-wizualnych na określony temat

d)   pomoc uczniom w korzystaniu z Internetu w sali komputerowej dla potrzeb wykorzystania różnych źródeł informacji

e)    umożliwienie korzystania z programów komputerowych zapisanych na płytach CD.

3)   w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się

a)    mobilizowanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki poprzez współpracę                      z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

b)   zachęcanie czytelników do informowania bibliotekarza o interesujących ich publikacjach, które pojawiły się na rynku księgarskim i (w miarę możliwości) uwzględnianie tych informacji przy dokonywaniu zakupów

c)    informowanie uczniów o wynikach czytelnictwa i nagradzanie uczniów, którzy najczęściej wypożyczają książki i korzystają z czytelni

4)   w zakresie podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową              i społeczną

a)    opracowywanie gazetek ściennych o tematyce związanej z działalnością uczniów                      i środowiska lokalnego

b)   redagowanie, wraz z zespołem uczniów i nauczycieli, biuletynu bibliotecznego

11.    Zadaniem  bibliotekarza jest ponadto:

1)   uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

2)   sprawozdawczość z pracy biblioteki,

3)   prowadzenie zajęć informacyjno – czytelniczych,

4)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

5)   opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni.

12.    Biblioteka szkolna współdziała z innymi bibliotekami.

13.    Zakupy księgozbioru pokrywane są z bieżącego budżetu Gimnazjum, Rady Rodziców, środków uzyskiwanych od sponsorów

§ 26

 

1.    Do realizacji celów statutowych Gimnazjum powinno posiadać odpowiednie pomieszczenia, wymienione w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a ponadto:

1)   szatnię,

2)   gabinet terapii pedagogicznej i psychologicznej,

3)   zaplecze kuchenne.

2.      Dyrektor Gimnazjum może dokonywać wynajmu pomieszczeń znajdujących się na terenie budynku gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami i regulaminami wynajmu.

3.      Środki finansowe pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń budynku gimnazjum odprowadzane są na konto organu prowadzącego szkołę.

 

 

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

 

§ 27

 

1.    W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

3.    Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o  szanowanie godności osobistej uczniów.

4.    Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  bezstronne  i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.

 

§ 28

 

1.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

2.      Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone.

3.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.    Szczegółowy zakres zadań nauczycieli określają odrębne przepisy, w tym ,,Karta Nauczyciela”. Najważniejsze zadania nauczycieli to:

1)   odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

2)   prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego podlegający kontroli Dyrektora Gimnazjum  i innych osób kompetentnych,

3)   dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny potwierdzona pisemnym oświadczeniem,

 

 

4)   wybór programu nauczania i podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia,

5)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

6)   bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

7)   udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu                    o rozpoznanie ich potrzeb,

8)   informowanie  rodziców, wychowawców, Dyrektora o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,

9)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedmiotu lub zajęć,

10)             działania na rzecz ochrony zdrowia uczniów i przeciwdziałania patologiom.

5.    Uprawnienia nauczyciela:

1)   decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2)   jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu,

3)   decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie              z przyjętym szkolnym systemem oceniania,

4)   współdecyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów,

5)   wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

6.      Nauczyciel odpowiada:

1)   służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym Gimnazjum za:

poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz oddziałach  i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa

za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych oddanych do jego dyspozycji.

2)   służbowo przed dyrektorem, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)    tragiczne skutki, wynikłe z braku jego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, wyjść z uczniami poza Gimnazjum,

b)   nieprzestrzegania procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub pożaru,

c)    zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia Gimnazjum, przydzielonych mu przez Dyrektora, a wynikające z nieporządku – braku nadzoru lub zabezpieczenia.

7.                  Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także
doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną, udział w pracach zespołów nauczycielskich oraz  korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

8.                  Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy
nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania wychowawcy

 

§ 29

 

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                        a w  szczególności:

1)   propagowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, a przede wszystkim:

a)    tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

b)   rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami                   i społecznością szkolną,

c)    dążenie do wprowadzania w grupie jak najszerszej samorządności i samowychowania,

d)   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie  szczególnej opieki.

2.    Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)   otacza indywidualną opieką wychowanka,

2)   planuje, organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych swych uczniów,

b)   okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włącza ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum,

c)    organizuje konsultacje z rodzicami obowiązkowo w każdą ostatnią środę miesiąca,                     a wywiadówki zgodnie z przyjętym harmonogramem,

d)   ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

e)    współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań                      i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Gimnazjum określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy uczniom,

3.    Do realizacji zadań wymienionych w ust. 1 wychowawca ma następujące uprawnienia:

1)   współdecyduje z klasą i rodzicami uczniów o programie działań wychowawczych,

2)   ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej             w swej pracy wychowawczej, od Dyrektora Gimnazjum i innych instytucji wspomagających Gimnazjum,

3)   wystawia ocenę z zachowania swoim wychowankom, na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

4)   ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową radą rodziców) własne formy motywowania i nagradzania wychowanków,

5)   ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych                         i materialnych wychowanków do organów Gimnazjum, służby zdrowia i Dyrektora Gimnazjum,

6)   ma prawo zwoływać zebrania całej klasy i Klasowej Rady Rodziców.

4.    Wychowawca odpowiada, jak każdy nauczyciel, a ponadto:

1)   służbowo przed dyrektorem Gimnazjum, za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2)   za integrowanie wysiłków nauczycieli, rodziców wokół programu wychowawczego klasy      i Gimnazjum,

3)   za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej, proporcjonalnie do stworzonych mu warunków w tym zakresie,

4)   za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

5.    Dyrektor zatrudnia nauczycieli religii. Może nimi być: ksiądz - katecheta, siostra zakonna – katechetka, katecheta świecki

6.    Katecheta, z chwilą podjęcia pracy w Gimnazjum, staje się również nauczycielem. Gimnazjum i podlega przepisom Karty Nauczyciela.

7.    W Gimnazjum działa pedagog szkolny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, którzy tej pomocy potrzebują                                      a w szczególności: 

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)   wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

6)   planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.                        

8.    Pedagog ściśle współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, szczególnie                 w  indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię       ocenia jako niezbędne.

9.    Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może  współpracować w realizacji swoich  zadań                innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną     pomoc dzieciom                      i rodzicom.

10.    Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności:

1)   przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,

2)   korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum,

3)   współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją              i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.

11.    Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany   przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

12.    Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

13.    Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

14. W szkole zatrudniony jest psycholog szkolny. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci,

2) prowadzenie terapii psychologicznej dla uczniów,

3)  prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

4) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

15. Zadania powyższe psycholog szkolny realizuje we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką (higienistką) szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

§ 30

 

1.    W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gimnazjum pod względem finansowo – ekonomicznym, Dyrektor Gimnazjum zatrudnia niezbędnych pracowników administracji i obsługi Gimnazjum.

2.    W Gimnazjum istnieją następujące stanowiska pracowników, o których mowa w ust 1:

sekretarz Gimnazjum,

sprzątaczki,

woźny

konserwator

kucharz

pomoce kuchenne

intendent.

3.    Wymiar zatrudnienia i ilość poszczególnych pracowników ustala Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego.

4.    Szczegółowe zadania pracownikom wymienionym w ust 2 wyznacza Dyrektor Gimnazjum w zakresach czynności.

 

§ 31

 

1.    Pracownicy o których mowa w paragrafie 30 ust. 2 są odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Gimnazjum pod względem administracyjnym i gospodarczym.

2.    Sekretarz Gimnazjum kieruje bezpośrednimi sprawami organizacyjnymi Gimnazjum, zapewnia wykonanie następujących zadań:

1)   sprawną obsługę kancelaryjno - biurową,

2)   prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników i uczniów,

3)   zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania,

4)   oznakowanie nowo zakupionego sprzętu szkolnego,

5)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

6)   bezpośrednie nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń szkolnych w sekretariacie,

7)   utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu pracy,

8)   zapewnienie materiałów niezbędnych do prowadzenia  placówki,

9)        opracowanie harmonogramu urlopów podległych pracowników,

10)    sprawną i uprzejmą obsługę interesantów.

3.    Obowiązkiem sprzątaczki jest utrzymanie wszystkich pomieszczeń szkolnych w należytej czystości, a w szczególności:

1)   codzienne mycie wszystkich podłóg, mebli, urządzeń sanitarnych,

2)   okresowe mycie okien i lamperii,

okresowe pranie firan, zasłon i obrusów,

oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,

wykonywanie innych zadań określonych szczegółowo w zakresie czynności, znajdującym się w teczce akt osobowych.

 

 

Rozdział VI

Uczniowie szkoły

 

§ 32

 

Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia trzeciej klasy, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończył 18 lat.

 

Prawa ucznia

§ 33

 

1.    Statut Gimnazjum określa prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji  o prawach dziecka, a w szczególności:

1)   prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa

2)   prawo do tożsamości,

3)   prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

4)   prawo do wyrażania  poglądów w sprawach jego dotyczących

5)   prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji

6)   prawo do poszanowania godności, prywatności i tajemnicy korespondencji,

7)   prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej i nadużyć seksualnych,

8)   prawo do stowarzyszania się i wolności zgromadzeń,

9)   prawo do informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami

10)    prawo do nauki i wypoczynku

11)    prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania

12)    prawo do życia rodzinnego

13)    prawo do ochrony prawnej

14)    prawa proceduralne, czyli możliwość dochodzenia swoich praw, jasne procedury odwołania się w przypadku naruszenia praw dziecka oraz prawo do sprawiedliwego sądu

2. Ponadto uczeń Gimnazjum ma  prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo                 i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,

3)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym a także do poszanowania jego godności,

4)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły               a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

7)   znajomości szkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,

8)   informacji o grożących mu ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz   nagannego zachowania – przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem danego semestru,

9)   pomocy w razie trudności w nauce,

10)    pomocy medycznej i psychologiczno-pedagogicznej,

11)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i społeczną,

12)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach – zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

13)    zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum

14)    korzystania z pomocy materialnej na podstawie odrębnych przepisów i w ramach posiadanych środków

15)    redagowania i wydawania gazetki szkolnej

16)    korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

17)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych lub pod opieką nauczyciela

 

Obowiązki ucznia

 

§ 34

 

1.  Uczeń zobowiązany jest do:

1) przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego, a w szczególności:

a) przestrzegania zarządzeń Dyrektora oraz zapisów statutowych,

b) przestrzegania regulaminów wewnątrzszkolnych,

 c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej,

2) systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu zajęć, w tym:

  a) punktualnego przychodzenia za zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; mimo spóźnienia na
     zajęcia przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne,
     uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej a następnie w czasie przerwy dołączyć do
     swojej klasy,

  b) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac
      poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

  c) zachowywania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nierozmawiania z innymi
      uczniami w czasie prowadzenie wykładu przez nauczyciela; zabierania głosu, gdy zostanie
      do tego upoważniony przez nauczyciela,. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi
      zabranie głosu w czasie zajęć w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki
      zamiar.

  d) nieopuszczania wyznaczonego miejsca w klasie ( ławka szkolna) bez zgody nauczyciela
      prowadzącego zajęcia,

 3)  przedłożenia wychowawcy klasy usprawiedliwienia każdej nieobecności w szkole
      niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty
      ostatniego dnia nieobecności:

a)      usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców; dokumentem usprawiedliwiającym może być także zaświadczenie lekarskie,

b)      w przypadku jednogodzinnych nieobecności ucznia ( dotyczy pierwszej godziny lekcyjnej) wychowawca uwzględnia tylko ustne usprawiedliwienie przez rodzica ( rozmowa telefoniczna lub bezpośrednia),

c)      w przypadku zwolnienia ucznia w czasie trwania zajęć dydaktycznych rodzice zobowiązani są poinformować o tym wychowawcę telefonicznie ( dołączając pisemne zwolnienie) lub osobiście,

d)      w sytuacji dłuższej nieobecności dziecka ( przekraczającej tydzień) rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły o przyczynie nieobecności dziecka,

  e)  nieopuszczania terenu szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych,

 4) dbania o czysty i schludny wygląd:

 a)  noszenia na terenie szkoły stroju szkolnego ( mundurka) ustalonego według odrębnych
     przepisów,

 b) noszenia stroju galowego ( biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie) podczas
      uroczystości szkolnych i egzaminów gimnazjalnych,

c) przebywania na terenie szkoły w zmiennym obuwiu,

5) kulturalnego zachowania się, przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do
     kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w tym:

 a)  niestosowania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

b) unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby,

6) niekorzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń
    elektronicznych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Zarządzeniu
    dyrektora szkoły,

7) dbania o ład i porządek w szkole,

a) dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne,

 b) korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych zgodnie z regulaminami ich
      użytkowania,

c) naprawienia szkody wynikającej ze świadomej dewastacji mienia szkoły,

8) wystrzegania się szkodliwych nałogów – palenia papierosów, picia alkoholu,  zażywania         
    i rozprowadzania narkotyków

 9) nieprzynoszenia do szkoły rzeczy o znacznej wartości materialnej.

 

§ 35

 

1.    W przypadku naruszenia praw ucznia przysługuje prawo złożenia skargi. Skargę może złożyć:

a)    uczeń

b)   wychowawca klasy

c)    rodzice lub prawni opiekunowie dziecka

2.    Skarga ma formę pisemną, zawiera imię i nazwisko pokrzywdzonego dziecka, nazwisko osoby, której dotyczy skarga, krótki opis zdarzenia, podczas którego nastąpiło naruszenie prawa ( czas, miejsce, okoliczności zdarzenia).

3.    Skarga składana jest w terminie do 7 dni od momentu, w którym nastąpiło naruszenie prawa.

4.    Skarga może być złożona do wychowawcy klasy, który przekazuje ją dyrektorowi szkoły lub bezpośrednio do Dyrektora szkoły.

5.    Po wpłynięciu skargi dyrektor przeprowadza rozmowę z osobą, której skarga dotyczy                w celu uzyskania wyjaśnień. Z przebiegu rozmowy sporządzana jest notatka służbowa, która stanowi dokument w sprawie.

6.     Dyrektor w ciągu 7 dni od przeprowadzonej rozmowy powołuje komisję do rozpatrzenia skargi w składzie:

a)    dyrektor

b)   opiekun Samorządu Uczniowskiego

c)    pedagog szkolny

d)   przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

7.    Z pracy komisji sporządzany jest protokół, który wraz z całą zebraną dokumentacją przechowywany jest w teczce „Skargi” w sekretariacie szkoły.

8.    Dyrektor do 7 dni od zakończenia pracy komisji w formie pisemnej powiadamia zainteresowanych o podjętych ustaleniach.

9.    Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z podjętą decyzją, przysługuje mu prawo do 7 dni od daty otrzymania decyzji wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora szkoły w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

10.    W razie podtrzymania decyzji przez Dyrektora szkoły wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Śląskiego Kuratora Oświaty.

11.    W razie niezgodzenia się z decyzją Kuratora wnioskujący ma prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka i Spraw Obywatelskich.

12.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 i 11 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa wychowawca, rodzic lub prawny opiekun dziecka.

 

Nagrody i kary

§ 36

 

1.    Za wzorowe i wyróżniające wypełnianie obowiązków określonych Statutem Gimnazjum, uczeń może być nagrodzony:

a)    pochwałą wychowawcy na forum klasy,

b)   pochwałą Dyrektora na apelu wobec całej społeczności szkolnej,

c)    podaniem informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w gazecie lokalnej,

d)   listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia klasy trzeciej,

e)    nagrodą rzeczową w formie książki lub upominku,

f)     bezpłatnym lub częściowo dofinansowanym uczestnictwem w atrakcyjnych imprezach organizowanych przez Gimnazjum lub rodziców,

g)    nagrodą rzeczową dla klas za całoroczny udział w konkursie na najlepszą, klasę w szkole oraz w rozgrywkach ligi szkolnej zgodnie z regulaminem,

h)    medalem zgodnie z regulaminem,

i)      stypendium naukowym zgodnie z regulaminem.

2.    Pochwałę wychowawcy na forum klasy uczeń otrzymuje za:

a)    pracę na rzecz klasy (wpisanie do zeszytu wychowawczego)

b)   pracę na rzecz szkoły (wpisanie do zeszytu wychowawczego)

c)    czytelnictwo i frekwencję

d)   wyjątkową kulturę osobistą

e)    udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

f)     poprawę postawy ucznia

g)    poprawę ocen dydaktycznych

h)    pomoc w nauce uczniom słabszym

3.    Pochwałę Dyrektora na apelu wobec całej społeczności szkolnej uczeń otrzymuje za:

a)    osiągnięcie wysokich wyników w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych

b)   aktywną pracę w organizacji imprez kulturalnych i sportowych w szkole oraz poza nią

c)    osiągnięcie wysokich wyników w nauce

4.    List pochwalny skierowany do rodziców uczeń otrzymuje za:

a)    uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

b)   za działania rozsławiające dobre imię szkoły

5.    Nagrodę rzeczową uczeń otrzymuje za:

a)    osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa oraz kraju

b)   osiągnięcia wysokich wyników w nauce (świadectwo z wyróżnieniem)

c)    pracę społeczną w szkole lub poza nią

    Wartość nagrody rzeczowej uzależniona jest od stopnia osiąganych wyników.

6.    Bezpłatne uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach, organizowanych przez Gimnazjum lub rodziców uczeń otrzymuje za:

a)    wysokie wyniki w nauce oraz udział w konkursach przedmiotowych i zawodach,

b)   aktywną pracę społeczną w szkole i poza nią.

7.    Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności
szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

8.    Z tego samego tytułu nie można przyznawać więcej niż jednej nagrody.

9.    Wszystkie nagrody rzeczowe oraz nagrody ujęte w pkt.1 ppkt.f przyznaje komisja powołana przez Dyrektora szkoły według ustalonego przez siebie regulaminu.

10.    Szkoła ustnie informuje rodziców o przyznanej nagrodzie w trakcie zebrania z rodzicami lub spotkań z wychowawcami klas.

 

§ 37

 

1.    Za niewypełnienie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1)   upomnieniem ustnym przez wychowawcę klasy lub nauczyciela w rozmowie indywidualnej,

2)   upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela połączonym z wpisem do zeszytu uwag,

3)   pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji ( o ile uczeń pełnił takie funkcje)

4)   upomnieniem Dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy i pedagoga,

5)   pozbawieniem przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora szkoły pełnionych funkcji na terenie szkoły ( o ile uczeń pełnił takie funkcje),

6)   ograniczeniem przywilejów określonych w Regulaminie uczniowskim,

7)   przeniesieniem do równoległej klasy na wniosek Rady Pedagogicznej z określeniem czasu trwania kary, w razie gdy dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanych efektów lub w przypadkach szczególnych po rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną..

2.    W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący   pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, podejmuje działania zgodnie z „Procedurami postępowania nauczycieli oraz metodami współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży” ( Procedury znajdują się w pokoju nauczycielskim  i bibliotece szkolnej)

3.    Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych dyrektor szkoły może wystąpić  z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.                 W szczególności za:

1)   zagrażanie zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów nauczycieli lub innych pracowników szkoły m.in. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,

2)   odnoszenie się do nauczycieli uwłaczające ich godności osobistej,

3)   używanie lub rozprowadzanie alkoholu i innych środków odurzających,

4)   przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w szkole lub poza nią,

5)   znaczną dewastację mienia,

6)   wejście w konflikt z prawem m. in. kradzież lub inne przestępstwa ukarane drogą sądową.

4.    Zastosowanie kary wobec ucznia może mieć wpływ na ocenę z zachowania.

5.    Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu.

6.    Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

7.    Szkoła informuje ustnie lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o nałożonej karze ( kary określone w pkt.1 ust.7, pkt.2 i 3 obowiązkowo wymagają pisemnego poinformowania rodziców lub prawnych opiekunów).

8.    Rodzicom ucznia lub prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania się od kary.

1)   Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o nałożonej karze, odwołać się do organu, który karę nałożył.

2)   Organ, który nałożył karę w ciągu 7 dni rozpatruje odwołania i o uchyleniu bądź podtrzymaniu kary informuje zainteresowanych na piśmie.

3)   W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o podtrzymaniu kary rodzicom ( prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od kary do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.

9. Za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia, który ukończył 18 rok życia,   wychowawca klasy może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o podjecie procedury w sprawie o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.

 

Rozdział VII

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 

§ 38

 

1. W szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest                           w szczególności:

1)        integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych – nauczycieli, uczniów i rodziców  w zakresie stworzenia bezpiecznych warunków w szkole

2)        inicjowanie zadań w zakresie przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom i patologiom

3)        pomoc wszystkim podmiotom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, zagrażających
       bezpieczeństwu

4)        czuwanie na właściwym stosowaniem przyjętych w szkole procedur dotyczących
       bezpieczeństwa uczniów

5)        współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie bezpieczeństwa

2.        Koordynatora do spraw bezpieczeństwa powołuje dyrektor szkoły po pozytywnym
       zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej.

3.        Funkcja koordynatora ds. bezpieczeństwa jest funkcją społeczną.

4.        Koordynator ds. bezpieczeństwa działa zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

Czynności nauczycieli, wychowawców w zakresie sprawowania prawidłowej opieki              i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole.

 

§ 39

 

1.           Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

2.           Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3.           Nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są w szczególności do bezwzględnego przestrzegania ustalonych w prawie wewnątrzszkolnym zasad sprawowania opieki                      i zapewniania bezpiecznego pobytu uczniów w szkole (statut, regulaminy, procedury).

4.           Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

5.           W celu zapewnienia i utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki nauczyciel powinien w szczególności:

1)   systematycznie kontrolować miejsca prowadzenia zajęć, usuwać dostrzeżone zagrożenia, bądź zgłaszać je kierownictwu Gimnazjum,

2)   prowadzić kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagować na nagłe „zniknięcie” ucznia z Gimnazjum,

3)   w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadków zabezpieczyć dostęp uczniów do prądu elektrycznego, maszyn i urządzeń

4)   opracować regulamin pracowni i zapoznać z nim uczniów każdorazowo na   początku roku szkolnego,

5)   w salach gimnastycznych i na boiskach każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdzać sprawności sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć  i zdyscyplinowanie uczniów,

6)   aktywnie pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych,  według następujących zasad:

a)    dyżury pełnione są na 20 minut przed rozpoczęciem lekcji i kończone po zajęciach lekcyjnych,

b)   bezwzględnie reagować na wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów i w razie potrzeby postępować zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami,

7)   szczegółową organizację i zakres dyżurów określa Dyrektor Gimnazjum, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe,

8)   Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, na podstawie projektu planu    przygotowanego przez wicedyrektora szkoły.

9)   Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin sprawowania opieki nad uczniami. 

10)    w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada prowadzący zajęcia,

11)    W czasie nieobecności nauczycieli na zajęciach dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z zajęć po wcześniejszym, przynajmniej jednodniowym powiadomieniu               o tym uczniów i wywieszeniu informacji o zastępstwach i nieobecności nauczycieli na tablicy ogłoszeń celem poinformowania uczniów i rodziców o zmianie organizacji nauczania.

6. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych określają
     następujące zasady:

1)   jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie 
korzysta z publicznych środków lokomocji,

2)   jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli grupa wyjeżdża poza miejscowość i korzysta z publicznych środków lokomocji,

3)   jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej,

4)   grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 7 osób, kolumna rowerowa nie może przekraczać 15 osób w tym 2 opiekunów,

5)   na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach gminy) oraz               w  imprezie turystycznej – kierownik musi uzyskać pisemną zgodę  rodziców uczniów,

5)   wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”, listy uczestników, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz dostarczenia tych dokumentów do zatwierdzenia przez Dyrektora na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy,

6)   podczas wycieczki do lasu nauczyciel zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników,

7)   nauczyciel może zezwolić na kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie                      w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem,

8)   obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje tak jak Dyrektor Gimnazjum i odpowiada za nie,

9)   nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy                        i gołoledzi lub groźby ich wystąpienia.

10)    kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel posiadający uprawnienia. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum) i po wypełnieniu stosownej deklaracji o odpowiedzialności cywilnej (za zdrowie i życie uczestników).

7. Zadania nauczycieli w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej:

1)   w czasie wybuchu pożaru nauczyciel stara się ugasić ogień dostępnymi środkami  podręcznymi,

2)   nakazuje wszystkim uczniom opuszczenie pomieszczenia i zaalarmowanie Dyrekcji Gimnazjum,

3)   jeśli nie ma Dyrektora Gimnazjum, a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi, niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną, następnie zawiadamia Dyrektora telefonicznie,

4)   po zaalarmowaniu Straży Pożarnej wyprowadza uczniów z gmachu Gimnazjum                  w bezpieczne miejsce,

5)   jeśli w Gimnazjum zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im posuwać się               w rzędzie lub w dwóch rzędach, trzymając się za ręce – sam idzie na czele rzędu, trzymając pierwszego ucznia za rękę.

8. Postępowanie nauczyciela po zaistnieniu wypadku uczniowskiego:

1)  jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy- każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki szkolnej), zawiadamiając zaraz potem Dyrektora

3)   jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela uczącego w najbliższej sali,

4)   jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego Dyrektorowi Gimnazjum, który bierze dalszą odpowiedzialność za udzielenie pomocy.

5)   jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

6)   jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych ( dyskoteki, zabawy) – gdy nie ma Dyrektora, nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie Dyrektora, następnie zawiadamia rodziców,

7)   jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

Czynności pracowników administracji i obsługi w zakresie

sprawowania prawidłowej opieki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole

 

§ 40

 

1. Woźny, konserwator i sprzątaczki zobowiązani są do wspomagania nauczycieli, wychowawców w zapewnieniu bezpiecznego pobytu uczniów w szkole,                                  a w szczególności:

1)  pomocy nauczycielom w pełnieniu dyżurów, w czasie trwania imprez szkolnych i innych zajęć odbywających się na terenie szkoły, w tym sprawdzania zachowania uczniów                   np. w ubikacjach szkolnych, pomieszczeniach piwnicy itp.

2)  reagowania na wszelkie niewłaściwe zachowanie uczniów i zgłaszanie tych faktów do wychowawcy, nauczyciela czy dyrektora szkoły według ustalonych w szkole procedur,

3)  systematycznego monitorowania obiektu szkoły poprzez przeglądanie obrazów z kamer szkolnych.

2. Pracownicy obsługi powinni niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Pracownicy obsługi szkoły powinni zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobyt, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora szkoły.

4. Sekretarz szkoły odpowiada za administracyjną stronę załatwiania spraw związanych ze zgłaszaniem zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 

Rozdział VIII

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Założenia ogólne

 

§ 41

 

1.      W Gimnazjum w Marklowicach obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

2. Ocenianiu podlega:

1) poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do     wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,

b) pracy w grupie, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

c) prezentowania własnego punktu widzenia z uwzględnieniem poglądów innych,

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e) poszukiwania informacji z różnych źródeł,

2) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu: muzyka, plastyka, technika, kultura fizyczna,

3) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych zasad i norm etycznych.

 

§ 42

 

1. W stosunku do ucznia, u którego na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej stwierdzono deficyty rozwojowe, nauczyciel obniża wymagania edukacyjne poprzez ustalenie indywidualnych wymagań, sposobów ich sprawdzania  i kryteriów oceniania. Wymagania te nauczyciel formułuje na piśmie i zapoznaje z nimi rodziców ucznia.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów konsultują i w miarę możliwości ujednolicają swoje wymagania edukacyjne. O wymaganiach informują pisemnie wychowawcę                 i dyrektora. Nauczyciele bądź wychowawcy przekazują wymagania rodzicom na spotkaniach z rodzicami nie później niż do 20 września.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii               o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  

5. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

7.   Oceny z religii (etyki) wystawiane są według odrębnych przepisów.

 

§ 43

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania i wymagań na poszczególne oceny.

2.  Komplet wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny jest do wglądu u wychowawcy, dyrektora i w bibliotece szkolnej.

3. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują:

1) uczniów – nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

2) rodziców – dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas na początku roku szkolnego, nie później niż do 20 września (na zebraniu ogólnym i zebraniach klasowych).

4. Zasady oceniania zachowania ustala zespół wychowawczy szkoły, zatwierdza dyrektor  po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Sposoby oceniania

 

§ 44

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodzica ma obowiązek uzasadnić słownie lub pisemnie każdą ocenę.

3. Ocena odpowiedzi ustnej jest oceną jawną dla zespołu klasowego i powinna być opatrzona krótkim komentarzem słownym nauczyciela.

4. Oceny z dłuższych prac pisemnych winny być opatrzone zwięzłym komentarzem nauczyciela.

5. Ocena uzyskana z prac pisemnych – kontrolnych, sprawdzających, prac domowych – może być jawna za zgodą ucznia.

6. Prace kontrolne – pisemne nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić w terminie – do dwóch tygodni i przedstawić je:

1)  uczniom, którzy winni zapoznać się w szkole z poprawionymi przez nauczyciela pracami po ich rozdaniu i dokonać ewentualnej poprawy,

2) rodzicom, którzy w szkole na własną prośbę, mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

7. W trakcie półrocza wprowadza się możliwość jednokrotnego zwolnienia ucznia                          z przygotowania do lekcji ( wypowiedzi ustne i pisemne) w przypadku realizowania przedmiotu w ciągu jednej godziny tygodniowo, w innych przypadkach zwolnienie następuje według zasad ustalonych przez nauczyciela, nie dotyczy to zapowiedzianych prac kontrolnych.

8. Na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego ani ustnego, ani pisemnego.

9. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej niż tydzień, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

10. Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych.

11. Nie ocenia się ucznia z zachowania na lekcji jako formy aktywności przedmiotowej.

12. Klasyfikacyjna ocena niedostateczna uzasadniana jest pisemnie, zgodnie z procedurami.

13. Oceny  gromadzone są w dzienniku lekcyjnym według następujących założeń:

1) oceny wpisywane są w rubrykach według  przyjętych 2 kategorii oceniania,

2) poszczególne oceny śródroczne są wpisywane w jednej kratce i mają postać cyfr arabskich,

3) ocena klasyfikacyjna roczna jest ustalana w oparciu o uzyskane przez ucznia w danym semestrze poszczególne oceny śródroczne, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen,

4) klasyfikacyjna ocena roczna jest ustalana na podstawie oceny klasyfikacyjnej  za pierwszy semestr oraz poszczególnych ocen śródrocznych  uzyskanych przez uczniów w drugim semestrze,

5) klasyfikacyjne oceny roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu do dziennika lekcyjnego, w arkuszach ocen wpisuje się klasyfikacyjną ocenę roczną.

14. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia na zebraniu rodziców informacji dotyczącej osiągnięć uczniów.

15. Nauczyciel zobowiązany jest uczyć uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

 

§ 45

 

1. Wprowadza się jednolity dla wszystkich przedmiotów  system oceniania w skali od 1 - 6,

2. We wprowadzonej skali ocen przedmiotem oceny stają się II poziomy nauczania

3. Poziom I :

1) wiedza -  sprawdza się w zakresie: zapamiętywania np. pamiętanie faktów, wydarzeń, zjawisk, rozumienia np. rozumienie pojęć, związków zachodzących między nimi,

2) umiejętności, które obejmują: sytuacje typowe ( proste) dla ucznia, sytuacje problemowe (nowe)

 4.   Poziom II :

1)   postawa

2)   aktywność

5.  Na tym poziomie nauczyciel ma dowolność w przyznawaniu ocen po uprzedniej   konsultacji z uczniami. Poziom II może obejmować następujące formy pracy ucznia podlegające ocenie:

1) odrobienie typowego zadania domowego,

2) poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń,

3) przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcje,

4) aktywny udział w lekcji,

5) aktywna praca w grupach,

6) uzgodnione z klasą inne formy podlegające ocenie.

6. Dopuszcza się brak pracy domowej 2 razy w semestrze. Niezgłoszenie tego faktu,                    a  stwierdzenie braku zadania przez nauczyciela, jest karane wg ustaleń przyjętych                   z  nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Obszary aktywności podlegające ocenie

 

§ 46

 

1. Poszczególne oceny śródroczne  wystawiane są za wiedzę i umiejętności w ramach różnych form aktywności.

2.      Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia :

1) odpowiedź ustna:

a)     w sytuacji gdy konieczne jest sprawdzenie poziomu  wiedzy ucznia według ustaleń nauczyciela.

b)   obejmuje swym zakresem najmniej trzy ostatnie lekcje.

2) praca  pisemna oceniana jest według np. :

a) właściwego zrozumienia tematu,

b) doboru materiału i zakresu wiedzy,

c) sposobu prezentacji zagadnienia (np. dostrzegania związków, analiza , porównywanie, wyjaśnianie, własne sądy),

d) poprawności strony językowej ( ortografia, interpunkcja, styl, słownictwo), według ustaleń z nauczycielem dostosowanych do specyfiki przedmiotu,

e) według innych zasad,

3) aktywność na lekcji oceniana jest według np.:

a) błyskotliwości myślenia, śmiałości, odwagi,

b) umiejętność podsumowania zdobytej wiedzy,

c) wyciąganie wniosków itp.

4) praca w grupach – oceniana według przyjętych przez nauczyciela zasad, uzgodnionych wcześniej z uczniami,

5) inne obszary aktywności uczniów uwzględnione przez nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania np.:

a) indywidualne bądź zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, pokazów,

b) prowadzenie obserwacji, doświadczeń oraz innych ćwiczeń,

c) prace długoterminowe,

d) prowadzenie zeszytu,

e) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,

3.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniając ich specyfikę ustalają liczbę poszczególnych form sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności w danym semestrze.

4.      Ustaloną liczbę form sprawdzania i oceniania każdy nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, w kolumnach pionowych  oraz w dolnej części dziennika -legendę.

 

 

 

 

 

Zasady przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych

 

§ 47

 

1. Prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

2. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać poprawione pisemne prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego.

3. Za pisemną pracę kontrolną uznaje się pracę ucznia obejmującą określony zakres wiedzy                   i umiejętności wynikające ze struktury programu.

4. Pisemne prace kontrolne obejmują:

1)   sprawdziany ( kartkówki ):

a) obejmują zakres materiału do trzech ostatnich lekcji,

 b) nie muszą być zapowiedziane,

 c) nie podlegają poprawie,

 d) nauczyciel ocenia je zgodnie z przyjętym PSO,

2)   prace klasowe, testy:

a)    obejmują zakres materiału powyżej 3 lekcji,

b)   ustalony przez nauczyciela zakres materiału poddany sprawdzeniu powinien być podany do wiadomości ucznia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem                i zaznaczony ołówkiem w dzienniku lekcyjnym,

c)    w tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy pisemne prace kontrolne, w jednym dniu tylko jedna,

d)   jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją napisać w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły,

e)    uczeń, w uzgodnieniu z nauczycielem, tylko jeden raz, może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od oddania prac zgłaszając to nauczycielowi,

f)     ocena  za poprawioną pracę nie może być niższa od oceny wyjściowej,

g)    ocena otrzymana za poprawioną pracę jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

 

Formy oceny stosowane w szkole

 

§ 48

 

1.      W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen:

1) poszczególne oceny śródroczne ( wg przedmiotowych systemów oceniania),

2) klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna,

3) wszystkie oceny z zajęć edukacyjnych są formułowane w skali od 1- 6

2.      Oceny klasyfikacyjne : śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

         stopień celujący                             6

         stopień bardzo dobry                    5

         stopień dobry                                4

         stopień dostateczny                       3

         stopień dopuszczający                   2

         stopień niedostateczny                   1

 

  3. Ustalone oceny klasyfikacyjne roczne:

1)   stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

2)   stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

3)   stopień dobry - 4 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie 

      przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,

4)   stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania 

      edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

5)   stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest 

      minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

6)   stopień niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań 

      edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.  

4. Klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną z zachowania  ustala się według
skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne,                            z zastrzeżeniem ust. 5

5.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 

 

 

Tryby i zasady ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej

 

§ 49

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Koniec pierwszego półrocza jest równoczesny z rozpoczęciem ferii zimowych. Termin ten może być zmieniony przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza, roczne w ostatnim tygodniu nauki.

3. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do :

1)      poinformowania ucznia, a za jego pośrednictwem jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych zgodnie z procedurami,

2)      poinformowania wychowawców, a wychowawcy rodziców, w formie pisemnej, na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego o przewidywanych ocenach niedostatecznych,

3)      wystawienia oceny klasyfikacyjnej na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4. Daty informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych/rocznych ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w ,,Kalendarzu roku szkolnego”, udostępniane  na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.

5. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko                  w wyniku egzaminu poprawkowego według przyjętych w szkole zasad.

6. Ocenę z poszczególnych przedmiotów ustalają uczący, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.

7.   Ocena  zachowania nie może mieć wpływu na :

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem § 51 ust.  4.

8. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie oceny rocznej o jeden stopień
     wyższej od przewidywanej z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych:

1) Uczeń ustnie zgłasza nauczycielowi danego przedmiotu, że chce ubiegać się o ocenę
 wyższą od przewidywanej.

2) O ocenę wyższą może ubiegać się uczeń, który systematycznie w ciągu roku poprawiał
oceny śródroczne.

3)   Decyzję o możliwości ubiegania się o uzyskanie oceny wyższej podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

4)   Ubieganie się o ocenę wyższą od przewidywanej ma formę sprawdzianu pisemnego  
dostosowanego do wymagań na poszczególne oceny, ujętych w przedmiotowych systemach oceniania na poziomie danej klasy z zastrzeżeniem pkt. 9.

5)   Sprawdzian odbywa się poza lekcjami, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
danego przedmiotu, ale nie później niż na 5 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

6)   Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie traci możliwość
ubiegania się o ocenę wyższą z zastrzeżeniem ust. 7.

7)   Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu z powodów losowych, może ubiegać się            
o przystąpienie do sprawdzianu w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

8)   Zestaw zadań zgodny z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się uczeń ustala
nauczyciel uczący danego przedmiotu.

9)   Uczeń uzyskuje ocenę wyższą od przewidywanej, jeżeli wykazał się wiedzą                        
i umiejętnościami wynoszącymi co najmniej 80% w stosunku do wyniku
maksymalnego pisanego sprawdzianu.

9. Ubieganie się o ocenę wyższą od przewidywanej z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, informatyka ma formę zadań praktycznych zgodnie                
z ustaleniami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.

10. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny  przewidywanej.

 

 

§ 50

 

1. Każdy uczeń ma prawo do:

1)  sprawiedliwej, jawnej i uzasadnianej według przyjętych reguł oceny,

2)   różnorodnych narzędzi pomiaru jego osiągnięć,

3)   systematycznego oceniania,

4)   znajomości kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,

5)   poprawy ocen na ustalonych zasadach,

6) pisania nie więcej niż 3 prac kontrolnych w tygodniu, zapowiedzianych zgodnie                        z przyjętymi ustaleniami,

7)  nieprzygotowania się do zajęć wg ustaleń,

8) nieoceniania do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole lub gdy uczeń znajdzie się              w trudnej sytuacji losowej.

2. Uczniowi, u którego w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że jego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia  lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła w  miarę możliwości zapewnia pomoc w uzupełnianiu braków, a w szczególności:

1)  udział w konsultacjach przedmiotowych,

2)  skierowanie na badania specjalistyczne celem określenia form pomocy,

3)  w miarę możliwości szkoły – udział w zajęciach wyrównawczych,

4)  pomoc koleżeńską.

 

 

 

Klasyfikowanie i promowanie  ucznia

 

§ 51

 

1.  Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy

      programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym     

planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia             niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.              

2. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu  na promocję ani ukończenie szkoły.

3. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki wlicza się do średniej ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji i nie kończy szkoły.

6. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 oraz  § 52 ust. 5.

7.  Jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne dające mu promocję lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.

8.   Uczeń może przystąpić do:

1) sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

2) egzaminu klasyfikacyjnego,

3) egzaminu poprawkowego.

9.  W przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie
        z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny:

         1) Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą zgłosić pisemny wniosek do dyrektora
           szkoły o jej ponowne ustalenie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno
           wychowawczych.

         2) W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor w ciągu 3 dni od daty
           wpłynięcia wniosku powołuje komisję

         3) Ocenę ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów komisja w składzie:
            dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący
            zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu
            uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

         4) W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do pedagoga szkolnego.

         5) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów

 

§ 52

 

1 .  Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

1) Uczeń ma prawo do poprawienia ocen klasyfikacyjnych w zakresie poziomu wiedzy                i umiejętności wynikających ze specyfiki przedmiotu jeśli ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

2) Zastrzeżenia do oceny mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub rodzice do dyrektora szkoły.

3) Poprawa odbywa się w formie sprawdzianu w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4) Sprawdzian ma formę pisemną i ustną, przeprowadza go komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5) Ocena ze sprawdzianu ustalana jest według zasad ustalonych w szczegółowych kryteriach wymagań na poszczególne oceny.

6) Ocena  klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję jest ostateczna, ale nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

2.  Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

1)      Uczeń mający ponad 50% nieobecności na lekcjach może nie być z tych zajęć klasyfikowany.

2)      Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego.

3)      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4)      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły przez: ucznia, rodziców (prawnych opiekunów ), wychowawcy, w terminie 14 – tu dni od złożenia wniosku.

5)      Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami ( opiekunami ),            a ustala go dyrektor szkoły:

a)      za I półrocze – w pierwszym tygodniu po feriach zimowych,

b)      egzamin klasyfikacyjny roczny – najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6)      Wniosek winien być złożony do dnia konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

7)      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8)      W charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zdającego egzamin.

9)      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego opiekunem prawnym liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w danym dniu.

10)  Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem  przedmiotu sztuka, technika, kultura fizyczna, informatyka, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń  praktycznych.

11)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)      oceny klasyfikacyjne ustalone przez komisję.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

12)  Uczeń, który w wyniku końcowego egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy o którym mowa w § 52 ust. 3 punkty od 1 do 10.

13)  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki lub spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

3.  Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

1)      Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych                            w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                   i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów              w szkołach publicznych.

2)      Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych po zasięgnięciu przez nią opinii zespołu wychowawczego.

3)      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu             z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4)       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5)      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

    a)  dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

a)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

b)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6)      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.                     W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7)       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                   o ustnych odpowiedziach ucznia.

8)       Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                        w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9)       Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,  z zastrzeżeniem ust. 10.

10)  Uczeń klasy pierwszej i drugiej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć może raz w ciągu etapu edukacyjnego uzyskać warunkową promocję do klasy wyższej.

 

 

 

Zasady przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

 

§ 53

 

1.  W  gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza w terminach i na  zasadach określonych w odrębnych przepisach egzamin zewnętrzny zwany w dalszej   części ,,egzaminem gimnazjalnym".

2.  Egzamin przeprowadza się w  klasie trzeciej gimnazjum, który obejmuje:

1)   w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)   w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-

     przyrodniczych,

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

     ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu                    w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.

3.  Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka
     obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

4.  Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

     Procedury związane z egzaminem gimnazjalnym zawarte są w odrębnych przepisach.

5. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił
     warunki określone w § 13 ust. 5 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, którego
     zasady przeprowadzania określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania przedmiotowego

 

§ 54

 

Ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny szkolne :

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

1)      posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego     

     przedmiotu,

            2)  twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

            3)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi je wykorzystać                                 w  rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

            4)  proponuje rozwiązania nietypowe, wykraczające poza program danej klasy,

            5)  osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

                 i innych kwalifikujących do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo

                 krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

            6)  wychodzi z własną inicjatywą wykonywania pomocy dydaktycznych do lekcji na 

                 poziomie celującym,

            7)  samodzielnie prowadzi doświadczenia i obserwacje zjawisk wykraczających poza

                 program, dokumentuje je własnymi wnioskami,

            8)  czyta literaturę fachową i prasę,

            9)  samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biorąc aktywny udział w kołach

                 zainteresowań z danego przedmiotu,

            10) potrafi dokonać samodzielnej interpretacji tekstu.

 

 2. Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

            1)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

                 przedmiotu w danej klasie,

            2)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

                 teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować poznaną

                 wiedzę w nowych sytuacjach,

            3)  sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,

            4)  potrafi korzystać z czasopism, prasy lokalnej, 

            5)  chętnie pełni rolę asystenta nauczyciela,

            6)  wypowiada się nienagannie pod względem językowym.

 

3.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

            1)  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,  

                 ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach

                 programowych,

            2)  poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,

            3)  umie korzystać z różnych źródeł informacji.

    

     4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

            1)  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie

                 na poziomie nie przekraczającym podstawowych treści zawartych w podstawie

                 programowej,

            2)  rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

            3)  chętnie służy pomocą w przygotowaniu bazy dydaktycznej do lekcji,

            4)  przy pomocy instruktażu nauczyciela potrafi rozwiązać zadania i znaleźć drogę do

                 rozwiązania problemu czy uargumentowania jego części,

 

      5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

            1)  ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie

                 przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego

                 przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

            2)  rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,                  

            3)  potrafi korzystać z materiałów źródłowych,

            4)  systematycznie prowadzi notatki.

             

      6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

            1)  nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania                    w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

            2)  nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 

Kryteria i zasady ustalania oceny  zachowania

 

§ 55

 

 

1.      Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na forum klasy, na co najmniej 2 tygodnie  przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej.

2.      Przy ustalaniu oceny uwzględnia się opinię o uczniu wyrażoną przez: wychowawcę,              innych nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia, pracowników szkoły.

  1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 c) dbałość o honor i tradycje szkoły

 d)  dbałość o piękno mowy ojczystej

 e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 g) okazywanie szacunku innym osobom

 4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły z zastrzeżeniem                    § 51.

5. Ocenę ustala się na podstawie uzyskanych przez danego ucznia punktów, które sumuje się pod koniec każdego semestru:

1)  każdy uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt w wysokości 100 punktów, co  jest równoznaczne z poprawną oceną z zachowania.

2)      ilość przyznanych punktów uczeń będzie mógł zwiększyć lub zmniejszyć otrzymując punkty dodatnie za zachowania pozytywne lub ujemne za zachowania negatywne, przyznawane wg szczegółowych kryteriów.

3)  wszystkie zachowania ucznia wyrażone za pomocą punktów dodatnich i ujemnych są na bieżąco wpisywane w zeszyt  wychowawczy, o czym uczeń jest informowany przez wychowawcę jeden raz w miesiącu.

4)      na zebraniach śródsemestralnych wychowawcy są zobowiązani do dokonania bieżącego podsumowania zachowania każdego ucznia i poinformowania  rodziców     o uzyskanych wynikach.

 

6. Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za:

 

Lp.

Zachowania pozytywne

Punkty +

Częstotliwość

1).

Udział w konkursie na rzecz klasy:

- indywidualnie

- grupowo

- cała klasa

 

5 p.

3 p.

1 – 2 p.

 

każdy

każdy

każdy

2).

Olimpiady:

- udział w I etapie

- zakwalifikowanie się do II etapu i udział w nim

- zakwalifikowanie się do III etapu i udział w nim

- uzyskanie tytułu laureata

 

5 p.

10 p.

20 p.

30 p.

 

każdy

każdy

każdy

każdy

3).

Konkursy ogólnopolskie:

- udział

- wyróżnienie

- tytuł laureata

 

5 p.

10 p.

15 p.

 

każdy

każdy

każdy

4).

Inne konkursy oraz zawody sportowe:

- udział w gminnych, powiatowych i międzygimnazjalnych

- udział w rejonie

- udział w województwie

- udział w ogólnopolskich

+ punkty za zajęcie miejsca :

I – go

II – go

III – go

wyróżnienia

 

5 p.

10 p.

20 p.

30 p.

10 p.

8 p.

6 p.

4 p.

 

każdy

każdy

każdy

każdy

każdy

każdy

każdy

każdy

5).

Liga szkolna - zaangażowanie

0 – 10 p.

raz w semestrze

6).

Praca na rzecz klasy:

- zrobienie gazetki, czy wystroju klasy

- przyniesienie kwiatka

- puszki – za każde 10 szt.

- baterie – za każdy kilogram

- makulatura za każde 3 kg.

- przygotowanie pomocy na zajęcie, przyniesienie potrzebnych rekwizytów itp.

- funkcja w klasie

- pomoc koleżeńska

 

max. 10 p.

2 p.

1 p.

5 p.

1p.

1 – 10 p.

 

max. 5 p.

max. 10 p.

 

każde

każde

każde

każdy

każde

każde

 

raz w semestrze

7).

Funkcja w SU

max. 10 p.

raz w semestrze

8).

Opieka nad zwierzętami

max. 10 p.

raz w semestrze

9).

Pomoc w bibliotece, świetlicy, nauczycielom czy innym pracownikom szkoły

1 - 10 p.

każda

10).

Udział w akademiach, apelach czy innych uroczystościach

max. 5 p.

każdy

11).

Praca na rzecz innych:

-  zbiórka darów, przyniesienie darów

- całodniowe kwestowanie np. na rzecz WOŚP, 1 IX itp.

 

1 - 10 p.

10 p.

 

każdy

każdy

12).

100 % frekwencja w miesiącu

5 p.

każdy

13).

Punkty wychowawcy – uzasadnione wpisem

max. 10 p.

raz w semestrze

 

 

7. Punkty ujemne uczeń otrzymuje w szczególności za:

 

 

Lp.

Zachowania negatywne

Punkty -

Częstotliwość

1).

Przeszkadzanie podczas lekcji - uwagi

- 5 do - 10 p.

każde

2).

Niewykonanie polecenia nauczyciela czy innego pracownika szkoły

- 5 p.

każde

3).

Wyjście poza teren szkoły

- 10 p.

każde

4).

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela czy innego pracownika szkoły

- 10 p.

każde

5).

Ignorowanie nauczyciela w szkole i poza nią

- 5 p.

każde

6).

Ubliżanie koledze, zaczepki słowne, szturchanie

- 10 p.

każde

7).

Bójki

- 20 p.

każda

8).

Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie

- 30 p.

każde

9).

Wyłudzanie pieniędzy czy innych rzeczy

- 30 p.

każde

10).

Wulgarne słownictwo

 - 5 do - 10 p.

każde

11).

Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw, wycieczek, uroczystości, w świetlicy, bibliotece czy jadalni

 - 5 do - 10 p.

każde

12).

Spóźnienia

- 2 p.

każde

13).

Nieobecności nieusprawiedliwione

- 5 p.

każda

14).

Kradzież

- 50 p.

każda

15).

Palenie papierosów

- 20 p.

każde

16).

Posiadanie papierosów

- 10 p.

każde

17).

Picie alkoholu

- 30 p.

każde

18).

Posiadanie alkoholu

- 15 p.

każde

19).

Posiadanie, używanie czy rozprowadzanie narkotyków

- 70 p.

każde

20).

Konflikt z prawem

- 70 p.

każdy

21).

Niszczenie sprzętu szkolnego, mienia, książek z biblioteki czy rzeczy innych osób

- 10 do

 - 20 p.

każde

22).

Zaśmiecanie otoczenia

 - 5 p.

każde

23).

Brak zmiennego obuwia

 - 5 p.

każdy

24).

Brak mundurka szkolnego

 - 5 p.

każdy

25).

Korzystanie z telefonu komórkowego czy innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela

- 10 p.

każde

26).

Okłamywanie nauczyciela

- 20 p.

każde

27).

Widoczny makijaż, pomalowane paznokcie, ekstrawagancka biżuteria, piercing, tatuaże

- 5 p.

każdy

28).

Tipsy

- 20 p.

jednorazowo

29).

Nabłyszczanie i stawianie włosów na żelu

 - 5 p.

każde

30).

Farbowanie, strzyżenie na łyso, dredy

- 20 p.

jednorazowo

31).

Nieuzasadniona odmowa udziału w zawodach czy innych pracach zleconych

- 5 do – 10 p.

każda

32).

Nie wywiązanie się z powierzonego zadania

- 5 p.

każde

33).

Nieterminowe dostarczanie usprawiedliwień oraz innych zaświadczeń

- 5 p.

każde

33).

Punkty wychowawcy – uzasadnione wpisem

do – 10 p.

raz w semestrze

 

 

 

 

8. Suma uzyskanych punktów stanowi o ocenie śródrocznej lub końcoworocznej.

9. Śródroczne oceny zachowania ustalane są w oparciu o następującą punktację:

 

Wzorowe

200 i więcej punktów i nie więcej niż 10 pkt. ujemnych

Bardzo dobre

156 – 199 punktów i nie więcej niż 20 pkt. ujemnych

Dobre

116 – 155 punktów i nie więcej niż 30 pkt. ujemnych

Poprawne

85 – 115 punktów

Nieodpowiednie

50 – 84 punktów

Naganne

poniżej 50 punktów

 

Uczeń, który w ciągu półrocza uzyskał więcej niż 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej z zachowania niż poprawna, bez względu na ilość uzyskanych punktów dodatnich.

 

 10. Końcoworoczna ocena  zachowania ustalana jest w oparciu  o następującą łączną punktację z pierwszego i drugiego semestru:

 

Wzorowe

400 i więcej punktów i nie więcej niż 20 pkt. ujemnych

Bardzo dobre

312 – 399 punktów i nie więcej niż 40 pkt. ujemnych

Dobre

232 – 311 punktów i nie więcej niż 60 pkt. ujemnych

Poprawne

170 – 231 punktów

Nieodpowiednie

100 – 169 punktów

Naganne

poniżej 100 punktów

 

Uczeń, który w ciągu roku uzyskał więcej niż 60 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej z zachowania niż poprawna, bez względu na ilość uzyskanych punktów dodatnich.

 

11. Uczniowie i rodzice mają prawo ubiegania się o ponowne ustalenie rocznej oceny                 z zachowania o jeden stopień wyższej od przewidywanej.

1)   uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie) składają pisemny, umotywowany wniosek do wychowawcy klasy w terminie do 5 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną,

2)   wychowawca przekazuje wniosek do zastępcy dyrektora, który powołuje komisję                       w składzie: wychowawca klasy, pedagog szkolny, nauczyciel wskazany przez ucznia                  (uczący w danej klasie), przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

3)   komisja rozpatruje wniosek na co najmniej 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną,

4)   sprawę przed komisją referuje wychowawca klasy,

5)   komisja wnikliwie rozpatruje sprawę i wyraża swoją opinię, a decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy,

6)   decyzja wychowawcy jest ostateczna,

7)   zebranie komisji jest protokołowane, a protokół przez rok pozostaje w dokumentacji szkoły.

 

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

§ 56

 

1.      Na zakończenie roku szkolnego Rada przedstawia wnioski z działania systemu oceniania w szkole.

2.      W razie stwierdzenia nieprawidłowości dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w przyjętych zasadach i kryteriach oceniania.

3.      Podstawą do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy dydaktycznej jest wynik egzaminu końcowego.

 

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 57

 

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 58

 

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 59

 

1.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 

§ 60

 

1. Statut jest udostępniany rodzicom uczniów na ich życzenie, jest do wglądu w sekretariacie             
     i bibliotece Gimnazjum oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 61

 

1.    Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzyga organ prowadzący Gimnazjum lub organ nadzoru pedagogicznego (zależnie od właściwości).

2.    Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

3.    Traci moc Statut zatwierdzony uchwałą  stanowiącą RP nr 2/2008/2009 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

4.    Wprowadza się nowelizację Statutu w formie tekstu jednolitego, która została  zatwierdzona uchwałą stanowiącą RP nr 12/2008/2009 z dnia 12 marca 2009 r. po pozytywnym zaopiniowaniu rzez Radę Rodziców w dniu 12 marca 2009 r.   skonsultowaniu z SU w dniu 10 marca 2009 r.

 

 

 

 

 

.....................................................................

Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                          

Dyrektor Gimnzajum w Marklowicach                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00