Uchwała 81/XVI/2011 - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego część dzielnicy Praga o pow. ok.60ha (29.12.2011)

Uchwała 80/XVI/2011 - Zmiana „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar pomiędzy ul. Orlą, Wyzwolenia i W. Ludów (29.12.2011)

- ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY MARKLOWICE (20 LIPCA 2005)

- PROGNOZA SZKODLIWYCH WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 53 UST. 6 USTAWY "PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE" DLA MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA TERENÓW GÓRNICZYCH W GMINIE MARKLOWICE (LIPIEC 2005)

- OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY MARKLOWICE - PROBLEMOWE (Lipiec 2005)

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POMIĘDZY ULICĄ ORLĄ, WYZWOLENIA I WIOSNY LUDÓW W MARKLOWICACH (20 Kwietnia 2005)

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY MARKLOWICE ( STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ) (30 paździenik 2003)

- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WODZISŁAW ŚL., NA CZĘŚCI OBSZARU GMINY MARKLOWICE, OBEJMUJĄCEGO TERENY POMIĘDZY ULICAMI: WIOSNY LUDÓW, ORLĄ, WANTUŁY, ORAZ ZACHODNIĄ GRANICĄ GMINY MARKLOWICE (8 Październik 2002)

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY MARKLOWICE (OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY) (30 paździenik 2003)

- ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MARKLOWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. WYZWOLENIA (25 stycznia 2001)

- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MARKLOWICE
FAZA I (KWIECIEŃ 1997)

- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MARKLOWICE
FAZA II (KWIECIEŃ 1997)


- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MARKLOWICE
FAZA III (KWIECIEŃ 1997)


- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MARKLOWICE
USTALENIA STUDIUM (KWIECIEŃ 1997)