Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Aktualności GZOPO

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Od 1 września 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych (Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1206). Zgodnie z nowymi przepisami przyznawane pracodawcom dofinansowanie, należy traktować jako pomoc de minimis.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku należy dołączyć m.in.:
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
• kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
• kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Czytaj więcej...

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2012/2013

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin składania wniosków od 01 sierpnia 2012 r. do 15 września 2012 r. a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych do 15 października 2012 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj więcej...

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2011/2012

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin składania wniosków od 20 sierpnia 2011 r. do 15 września 2011 r. a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych do 15 października 2011 r.

Czytaj więcej...

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 r.

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Projekt rozporządzenia dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

Czytaj więcej...

WYPRAWKA SZKOLNA 2010 r

WYPRAWKA SZKOLNA 2010 rProcedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i uczniów klasy II gimnazjum

 

Wójt Gminy Marklowice informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:

- klasach I - III szkoły podstawowej

- klasie II gimnazjum

Czytaj więcej...

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00