Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Marklowice: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śl.
Numer ogłoszenia: 320608 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260584 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, woj. śląskie, tel. 32 455 03 95, faks 32 455 03 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śl..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 9 dzieci niepełnosprawnych na trasie Marklowice - Wodzisław Śl. - Marklowice liczącej około 32 km tj. 4 kursy dziennie (kurs - trasa w jedną stronę), do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śl. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu między godziną 7.00 a godziną 7.15 3) po południu dzieci zabierane będą z ośrodka w godzinach 14.00 - 15.00 i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu 4) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodkach 3. Wykaz miejsc z których dzieci będą odbierane i do jakich szkół dowożone stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić im opiekę osoby, która posiada kwalifikacje (określone odrębnymi przepisami) do sprawowania opieki nad dziećmi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik, ul. Polna 5, 44-321 Marklowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 22496,00

  • Oferta z najniższą ceną: 22496,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41025,60

  • Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Marklowice: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu..
Numer ogłoszenia: 320638 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260530 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, woj. śląskie, tel. 32 455 03 95, faks 32 455 03 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych na trasie Marklowice - Wodzisław Śl. - Kornowac - Rzuchów - Pogrzebień - Racibórz - Pogrzebień - Rzuchów - Kornowac - Wodzisław Śl. -Marklowice liczącej około 185 km tj. 4 kursy dziennie (kurs - trasa w jedną stronę), do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu między godziną 6.30 a godziną 7.00 3) po południu dzieci zabierane będą z ośrodków w godzinach 14.00 - 15.00 i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu 4) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodkach 3. Wykaz miejsc z których dzieci będą odbierane i do jakich szkół dowożone stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić im opiekę osoby, która posiada kwalifikacje (określone odrębnymi przepisami) do sprawowania opieki nad dziećmi...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik, ul. Polna 5, 44-321 Marklowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 40385,50

  • Oferta z najniższą ceną: 40385,5 / Oferta z najwyższą ceną: 79402,00

  • Waluta: PLN.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych na trasie Marklowice - Wodzisław Śl. - Kornowac - Rzuchów - Pogrzebień - Racibórz - Pogrzebień - Rzuchów - Kornowac - Wodzisław Śl. -Marklowice liczącej około 185 km tj. 4 kursy dziennie (kurs - trasa w jedną stronę), do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu między godziną 6.30 a godziną 7.00 3) po południu dzieci zabierane będą z ośrodków w godzinach 14.00 - 15.00 i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu 4) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodkach 3. Wykaz miejsc z których dzieci będą odbierane i do jakich szkół dowożone stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić im opiekę osoby, która posiada kwalifikacje (określone odrębnymi przepisami) do sprawowania opieki nad dziećmi.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

            Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu została wybrana oferta złożona przez firmę Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik, ul. Polna 5, 44-321 Marklowice.

Firma zaoferowała najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna w swej treści z treścią Specyfikacji i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny: cena 100%

 

Poszczególne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następującą punktację:

 

Imię i nazwisko

wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Uzasadnienie wyboru

Dida 2 Usługi Przewozowe Dariusz Mendzik

ul. Polna 5

44-321 Marklowice

100

Najkorzystniejsza cena

Usługi Transportowe Przewóz osób

Stefan Szymik

ul. Astrów 24

44-321 Marklowice

84,89

-----

Usługi Transportowo-Przewozowe

Wardęga Mirosław

ul. Rymera 243

44-310 Radlin

59,59

-----

Sylwia Gruca

ul. Nowa 48

43-250 Pawłowice

50,86

-----

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 16.08. 2012 r.


Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 9 dzieci niepełnosprawnych na trasie Marklowice - Wodzisław Śl. - Marklowice liczącej około 32 km tj. 4 kursy dziennie (kurs - trasa w jedną stronę), do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śl. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu między godziną 7.00 a godziną 7.15 3) po południu dzieci zabierane będą z ośrodka w godzinach 14.00 - 15.00 i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu 4) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodkach 3. Wykaz miejsc z których dzieci będą odbierane i do jakich szkół dowożone stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić im opiekę osoby, która posiada kwalifikacje (określone odrębnymi przepisami) do sprawowania opieki nad dziećmi.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Załaczniki

Strona 1 z 2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00