Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Informacje

Rozstrzygnięcie - pożytek publiczny

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2012
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 5 stycznia 2012 roku


w sprawie: rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice  w dziedzinie „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ” oraz „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z
Uchwałą Rady Gminy Marklowice Nr XV/74/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 , ust. 3 ustawy ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2012.

Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:

§ 1

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinach „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” i „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na 2012 rok oraz przyznać dotacje w kwocie 102.750,00 zł. na dofinansowanie zadań zgodnie ze zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Pionowi Spraw Społecznych Urzędu Gminy Marklowice.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.4.2012
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 5 stycznia 2012 r.

Zadanie Nr 1 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 1. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „Spójnia” 4.500,00
2. Towarzystwo Miłośników Marklowic 10.000,00
3. Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet 3.500,00
4. Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu Aplauz 27.000,00Zadanie Nr 2 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy  53.250,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO” 4.500,00

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie - sport

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2012
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 5 stycznia 2011 rokuw sprawie: przyznania kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Marklowice na 2012 rok i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 5 uchwały nr III/8/2010 Rady y Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:

§ 1
Przyznać dotację dla klubu sportowego określonego w § 2 na realizację zadań z zakresu sportu.
§ 2
Zawrzeć z wybranym podmiotem umowę wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
- KS „POLONIA” Marklowice na zadanie pod nazwą: „Przygotowanie i udział klubu sportowego we współzawodnictwie w ramach rozgrywek piłki nożnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym oraz organizowanie turniejów piłkarskich z udziałem mieszkańców gminy” w kwocie 92.250,00 złotych
§ 3
Informacje o udzielonej dotacji zostaną opublikowanie na stronie internetowej Gminy Marklowice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Pionu Spraw Społecznych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

 

 

Wójt Gminy Marklowice
na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku z późn. zm./
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.


I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych określonych w Uchwale Rady Gminy Marklowice Nr III/9/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

II. Rodzaje zadań:
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – powierzenie
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - powierzenie
III. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marklowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku
zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu.

I. Cel publiczny realizowanych zadań
Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

II. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 92.250,00 złotych

Czytaj więcej...

Strona 2 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00