Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Konsultacje

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2020:

e-mailem na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w Sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice pokój 202
faksem 32 459 28 02

Treść:
zarządzenia

projekt Uchwały oraz Programu współpracy na rok 2021

formularz do zgłaszania uwag pdf

formularz do zgłaszania uwag doc

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Marklowice.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu uchwały na okres 14 dni kalendarzowych na stronie BIP Gminy Marklowice, w zakładce: organizacje pozarządowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Konsultacje odbyły się w terminie od 10 października do 24 października 2014 r.

5. Uwagi do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną.

6. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Marklowice.

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy Marklowice.

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Marklowice.

1. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Marklowice.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Marklowice.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu uchwały na okres 7 dni kalendarzowych na stronie BIP Gminy Marklowice, w zakładce: organizacje pozarządowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Konsultacje odbyły się w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2014 r.

5. Uwagi do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną.

6. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Marklowice.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Rocznego Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 Protokół z dnia 18 października 2013 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 27 września 2013 do 
17 października 2013 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice

1. Przedmiot konsultacji


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej                           o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.


2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Marklowice.


3. Forma konsultacji:


Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie BIP Gminy Marklowice, w zakładce: organizacje pozarządowe i na tablicy ogłoszeń                   w budynku Urzędu Gminy Marklowice.


4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach był odpowiedzialny za przygotowanie                 i przeprowadzenie konsultacji. Konsultacje odbyły się w terminie od 13 sierpnia do 27 sierpnia 2013r.


5. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Marklowice.

Konsultacje w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od 13.08.2013r. do 27.08.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U 2003r. Nr 96, poz. 873 z póżń. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.

Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały Nr XL VII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 27 sierpnia 2013 roku.

projekt uchwały i regulaminu

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marklowice na lata 2013 - 2017.

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marklowice na lata 2013 - 2017.

1. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marklowice na lata 2013 - 2017.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Marklowice.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu uchwały na okres 7 dni kalendarzowych na stronie BIP Gminy Marklowice, w zakładce: organizacje pozarządowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Konsultacje odbyły się w terminie od 6 lutego do 20 lutego 2013 r.

5. Uwagi do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną.

6. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Marklowice.

Konsultacje w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marklowice na lata 2013 - 2017”.

                                                  Wójt Gminy Marklowice

informuje, iż w dniach od  6.02.2013 r. do 20.02.2013 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marklowice na lata 2013 -2017".
Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 20.02.2013 r.

 

Projekt Uchwały - Wieloletni program.pdf

Konsultacje dotyczace dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marklowice.

Wójt Gminy Marklowice

Informuje, iż w dniach od 5.12.2012 r. do 19.12.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marklowice.
Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 19.12.2012 r.

Strona 1 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00