Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Frekwencja wyborcza

Frekwencja na godzine 12:00

Obwód nr 1 - 7.23%
Obwód nr 2 - 6.20%
Obwód nr 3 - 8.55%
Obwód nr 4 - 9.23%

Cała gmina 7,96%

Frekwencja na godzine 17:30

Obwód nr 1 - 17,82%
Obwód nr 2 - 14,78%
Obwód nr 3 - 17.01%
Obwód nr 4 - 18,23%

Cała gmina 17,09%

OGŁOSZENIE

Informuję :
- do dnia 11 maja 2014r mija termin składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

- do dnia 15 maja 2014r mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania
Pełnomocnikiem nie może być osoba:
- wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
- mężowie zaufania
- kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
- kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
- do dnia 20 maja 2014r mija termin składania wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
- do dnia 22 maja 2014r mija termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:
Wyborca wpisany do rejestru wyborców, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy :

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania
- zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na
terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze
wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania
lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie
- zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z
wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym
lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem
wyborów
- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed
dniem wyborów.

INFORMACJA WÓJTA GMINY MARKLOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 25 maja 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r

Na podstawie art. 36§ 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 05 maja 2014r. do dnia 19 maja 2014r. w godz. od 8ºº do 15oo w pok. 304 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców (Dz.U Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Marklowice z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

                Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z uchwałą nr XXV/132/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału gminy Marklowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 844 z 24 stycznia 2013 r.),

Wójt Gminy Marklowice podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.:

 

Nr

Siedziba

obwodu

Granice obwodu głosowania

obwodowej komisji

głosowania

wyborczej

1

Astrów, Boczna, Działkowa, Nowa, Kanarkowa, Osiedle Kolorowe, Pawła Musioła, Prosta, Porzeczkowa, Spacerowa, Szeroka, Sportowa, Wiosny Ludów od nr 2-52 (parzyste) i od nr 1-65 (nieparzyste), Wyzwolenia od nr 174-216 (parzyste) i od 77-133 (nieparzyste), Widokowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Siedziba obwodowej komisji

wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

 

 

2

Brzozowa, Cmentarna, Gajowa, Goplany, Jabłoniowa, Krótka, Jana Kilińskiego od nr 2-4 (parzyste) i od nr 1-23 (nieparzyste) Ogrodowa, Okrężna, Rolnicza, Słoneczna, Tomasza Zana od nr 2-30 (parzyste) i od nr 1-41 (nieparzyste), Wiśniowa, Wyzwolenia od nr 102-172 (parzyste) i od nr 43-75 (nieparzyste).

Szkoła Podstawowa Nr 1 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Cicha, Dębowa, Długa, Fiołkowa, Jankowicka, Krakusa, Kręta, Kwiatowa, Jana Kilińskiego od
nr 6-8 (parzyste) i od nr 25-29 (nieparzyste), Lipowa, Michała Mroza, Polna, Rzemieślnicza, Spokojna, Stroma, Świerkowa, Stawowa, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Wąska, Wyzwolenia od nr 2-100A (parzyste) i od nr 1-41A (nieparzyste), Zgody.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
Marklowice
ul. Krakusa 1

4

Bławatkowa, Bukowa, Jarzębinowa, Kormoranów, Leśna, Mokra, Orla, Środkowa, Tomasza Zana od nr 32-56 (parzyste) i od nr 43-69 (nieparzyste), Jana Wantuły, Wiosny Ludów od nr 54-102 (parzyste) i od nr 67-129 (nieparzyste), Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Marklowice (Chałupki)
ul. Wiosny Ludów 78

Informacje:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest w terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy Marklowice

(-) mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00