Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

KRÓTKI RAPORT WÓJTA GMINY MARKLOWICE

KRÓTKI RAPORT WÓJTA GMINY MARKLOWICE
o sytuacji w gminie Marklowice w związku z koronawisem
Stan na dzień 25.03.2020r.
Drodzy Mieszkańcy,
1. Od dnia dzisiejszego obowiązują bardziej rygorystyczne ograniczenia poruszania się poza terenem własnej posesji. Zasady będą obowiązywać od 25 marca do 11 kwietnia b.r. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami.
2. Dobra wiadomość jest taka, że wg danych Stacji Sanepidu z Wodzisławia Śląskiego nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w gminie Marklowice.
3. Zdecydowałem (po konsultacji z przewodniczącą Rady Gminy i przewodniczącymi Komisji Rady), że do końca sierpnia tj. do 31 sierpnia odwołane zostają wszystkie imprezy masowe w gminie, w tym Dni Marklowic. Zaoszczędzone środki przeznaczymy na niwelację skutków działania SARS-COV-2, w tym ulgi dla przedsiębiorców + ewentualne pokrycie spodziewanych zmniejszonych dochodów w budżecie gminy, które będą nieuniknione.
4. Doprecyzowujemy propozycje wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy z uwagi na epidemię, musieli ograniczyć bądź zawiesić działalność gospodarczą. Uczynimy wszystko, na co pozwalają nam obowiązujące przepisy, by pomóc im przetrwać kryzys i ochronić lokalne miejsca pracy. Oczekujemy równocześnie na uchwalenie tarczy antykryzysowej, która być może zwiększy możliwość działania samorządów. Oczekujemy równocześnie bezpośredniego wsparcia jednostek Samorządu Terytorialnego. Osoby oczekujące pomocy pozostają w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Tyle na chwilę obecną. Pozostajemy w kontakcie. Proszę zostańcie w domach, dbajcie o siebie i stosujcie się do wszystkich zaleceń.
                                                                                                                                                    Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o ograniczeniu w funkcjonowania tutejszego OPS

1.Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka.
3.Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
4.Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
Elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
- poprzez ePUAP/opsmarklowice/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenia wychowawcze tj. 500+)
Tradycyjnie -w wersji papierowej:
- osobiście w OPS tylko w razie bezwzględnej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do OPS.
Dane teleadresowe:
tel. stacjonarny 32 455 06 84,
tel. komórkowy pracownicy socjalni 690 141 999,
tel. komórkowy świadczenia rodzinne 507 494 232
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wzory wniosków do pobrania wraz z objaśnieniami znajdują się poniżej:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - objaśnienie

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tutyłu urodzenia dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy - objaśnienie

Wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze 500+ objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać z poniższego druku lub napisać wniosek własnoręcznie:

Wniosek o przyznanie pomocy

W przypadku, gdy o świadczenia z pomocy społecznej ubiegają się osoby pozostające w zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobku:

Zaświadczenie o zarobku

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw w związku ze wsparciem z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Do ustalenia prawa do tzw. „becikowego” obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego tj.: dochód rodziny (osoby uczącej się) ustalany będzie na podstawie dochodów z roku bazowego 2018 i wszystkich innych zmian po tym roku (w tym zmian zatrudnienia).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Stan epidemii - niezbędne informacje

Przypominamy, że z uwagi na obecną sytuację sanitarną Urząd Gminy Marklowice od poniedziałku 16 marca do odwołania, pracuje w trybie nadzwyczajnym. Prosimy, aby swoje sprawy w urzędzie załatwiać drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty email lub z platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). W celu załatwienia pilnej, wyjątkowo ważnej dla strony sprawy należy uprzednio telefonicznie skontaktować się z pracownikami urzędu, dla omówienia sposobu jej załatwienia.
Poniżej numery telefonów i adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, gdzie można uzyskać potrzebne informacje o załatwianych w urzędzie i jednostkach sprawach:
1. Urząd Gminy Marklowice: - centrala tel. 32 459 28 00; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
- podatki: tel. 32 459 28 13; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- dowody osobiste/działalność gospodarcza: tel. 32 459 28 40.
- budownictwo/gospodarka komunalna: tel. 32 459 28 30.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 32 455 06 84; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:
tel. 32 455 02 92; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
4. Biblioteka – nieczynna do odwołania; tel. 32 454 31 53.
5. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:
tel. 32 455 03 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Pozostałe istotne informacje przydatne w czasie epidemii

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w przemieszczaniu się osób - artykuł Serwis Samorządowy PAP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach

Wykaz oddziałów zakaźnych w województwie śląskim

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

KOMUNIKAT! – w sprawie pomocy psychologicznej dla osób objętych kwarantanną

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w zakresie wsparcia psychologicznego, dla osób przebywających w izolacji zostały uruchomione linie telefoniczne, niżej podanych instytucji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-11.00;
Telefon kontaktowy: 32 455 14 30 w. 31 lub 32 454 71 06 w. 31.
https://www.powiatwodzislawski.pl/pcpr-rozszerza-wsparcie-psychologiczne.html
PCPR oferuje wsparcie psychologiczne również w formie połączeń przez komunikator Skype

Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00-13.00;
Telefon kontaktowy: 32 456 15 59.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ofertuje wsparcie specjalistyczne w formie rozmów telefonicznych, a także Skype.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MARKLOWICE - „Zwróć uwagę na swojego sąsiada”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne - szczególnie starsze i niepełnosprawne oraz o udzielenie im w miarę swoich możliwości pomocy w zrobieniu zakupów.
Apelujemy, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie, w pierwszej kolejności do pomocy osobom potrzebującym zmobilizowała się rodzina. Dopiero w sytuacji, kiedy osoba wymagająca pomocy nie posiada krewnych, należy o tym fakcie poinformować tut. Ośrodek. Kontakt pod nr telefonu 690 141 999, 32 4592 819

Przypominamy również ważne numery telefonów:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim - 601 499 841, 607 533 719
Najbliższy szpital zakaźny w Raciborzu, ul. Gamowska 3 - 32 755 50 00

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00