Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Posiedzenia Rady Gminy

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 29 kwietnia 2021 roku

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji z dnia 11 marca 2021 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref...
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta.
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu marcu 2021 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy.
e) z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - ref. Delegat A. Kądziela.
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5029 S (ul. W. Ludów) w Marklowicach.
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własnośc gminy Marklowice.
c) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
za rok 2021.
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 11 marca 2021 roku

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Marklowice z dn. 28.01.2021 r.
5. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji rady Gminy Marklowice z dn. 25.02.2021 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach" - ref. Kier. OPS K. Malina.
8. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu styczniu 2021 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzebiu Zdroju – ref. Delegat A. Kądziela
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedziba w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat M. Sieniawski.
9. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marklowice na lata 2021-2026.
b) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2021 r.
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częściobszaru gminy Marklowice, znajdującego się w rejonie ul. Jankowickiej,
d) określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
e) rozpatrzenia petycji w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Marklowice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – ref. Przew. Komisji SWiP W. Komorek.
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. Skarbnik Gminy J. Mrozek.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy MarklowiceVII Kadencji w dniu 25 lutego 2021 roku

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – ref. Skarbnik Gminy J. Mrozek
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Wyzwolenia 136, stanowiącym własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta.
5. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 25 lutego 2021 roku.

Uwaga: obrady nadzwyczajnej sesji odbędą się po zakończeniu komisji.
Transmisja obrad sesji dostępna będzie na stronie bip.marklowice.pl oraz marklowice.pl
https://marklowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3607&Itemid=692

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 28 stycznia 2021 roku

W dniu 28 stycznia 2021 roku, po zakończeniu krótkiego posiedzenia Komisji ITR i SSP, które zostało zwołane na godz. 16.00, odbędą się obrady XXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice z dn. 29 grudnia 2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu grudniu 2020 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
6. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości – ref. Gł. Księgowa M. Bartosik,
b) zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 – ref. j.w.
c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – ref. j. w.
d) udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – ref. Sekretarz Gminy,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok - ref. Gł. Księgowa M. Bartosik,
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 29 grudnia 2020 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dn. 30 listopada 2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu listopadzie 2020 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. delegat do A. Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat M. Sieniawski.
6. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Z-ca Wójta,
b) zmian w budżecie Gminy
Marklowice na 2020 rok - ref. jw.
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marklowice na 2020 rok.
d) uchwalenie budżetu Gminy Marklowice na 2021 rok - ref. Skarbnik Gminy,
a/ przedstawienie projektu uchwały,
b/ przedstawienie opinii komisji,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Marklowice,
d/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu Gminy Marklowice na 2021 rok.
e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2021-2024 - ref. jw.
a/ przedstawienie projektu uchwały
b/ przedstawienie opinii komisji,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marklowice na lata 2021-2024,
d/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2021-2024.
7. Przyjęcie Planu Pracy na rok 2021:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisji ITR,
d) Komisji SSP,
e) Rady Gminy Marklowice.
8. Przyjęcie Sprawozdań z prac Komisji i Rady Gminy za 2020 rok.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 12

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00