Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 sierpień 2022

Posiedzenia Rady Gminy

24 maja 2018 r. XXXVIII Sesjia Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że w dniu 24 maja 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 24 maja 2018 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach – ref. Dyrektor Zakładu Jacek Pawelec.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu kwietniu 2018 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji.
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Marklowice,
b) regulaminu korzystania z zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum
Rekreacji - Słoneczna Wyspa w Marklowicach,
c) przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Marklowice”,
d) przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice”,
e) zaciągnięcia pożyczki na warunkach preferencyjnych w WFOŚiGW w Katowicach na
finansowanie zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2018 rok” - ref. Zastępca Wójta,
f) zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice – j. w.
g) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26.04.2018 r.

Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.  

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. „Przyjęcie Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok” – podjęcie uchwały w/w sprawie.   


6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu marcu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat Radny W. Mika,
g) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. Delegat Radny A. Kądziela.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
b) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. z późniejszymi zmianami – ref. j. w.
c) przystąpienia do konkursu ”Zielona Pracownia 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ref. j. w.
d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
e) określenia zasad korzystania z regulamin placu zabaw znajdującego się na terenie zalewiska                 Z- 06 oraz regulamin zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji – ref. Dyrektor GZGk J. Pawelec
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018–2023 – ref. Inspektor M. Bartosik,
g)  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/195/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku – ref. Sekretarz Gminy
h) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. j. w.

8. Do wiadomości pismo:
a) Polskiej Grupy Górniczej w sprawie usprawnienia procedur przetargowych w zakresie likwidacji szkód górniczych..

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że dniu 4 kwietnia 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVI -  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 4 kwietnia 2018 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.   Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. Sekretarz Gminy,
b) upoważnienia Wójta Gminy Marklowice do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu ”Pogłębianie i rozwój współpracy gmin Stonava i Marklowice”  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – ref. Zastępca Wójta.
4. Zamknięcie obrad  XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 8 marca 2018 roku

Informuje się, że dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 8 marca 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5.  „Remonty obiektów gminnych” - ref. Zastępca Wójta.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu styczniu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Marklowice,
b) warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
c) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r.,
d)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
8. Do wiadomości pismo:
a) OPS Marklowice w sprawie  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny …)
b) GZOPO w sprawie wysokości rocznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 1 lutego 2018 roku

Informuje się, że dniu 1 lutego 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 1 lutego 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza potrzeb, planów i możliwości inwestycyjnych Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Wójt Gminy.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu grudniu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego centralną część gminy,  o pow. ok. 56 ha,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Marklowicach,
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018”,
d)  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
e) regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń,
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,

8. Wolne głosy, wnioski i  zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zamknięcie obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00