Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Posiedzenia Rady Gminy

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 20 grudnia 2017 roku

Informuje się, że dniu 20 grudnia 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 20 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 28 listopada 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. j.w.
c)  określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. Zastępca Wójta.
d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2018 rok - ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
1/ przedstawienie projektu uchwały,
2/ przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Marklowice,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2018 rok.
e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023 - ref. j.w.
1/ przedstawienie projektu uchwały
2/ przedstawienie opinii komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPF gminy Marklowice na lata 2018-2023,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023.
f)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

7. Przyjęcie Planów Pracy na 2018 rok:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2017:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że dniu 28 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 listopada 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 26 października 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu październiku 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Sekretarz Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój - ref. delegat do Związku Zastępca Wójta,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

6. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

b) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice,

d) stanowiska na temat realizacji napraw szkód powstałych na skutek prowadzonej przez Polską Grupę Górniczą sp. z o. o. w Katowicach Oddział KWK ROW eksploatacji górniczej na terenie Gminy Marklowice.

e) stawek podatku od nieruchomości,

f) ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągu sieci kanalizacyjnej,

g) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26.10.2017 r.

Informuje się, że dniu 26 października 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice

 

Porządek obrad
XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 26 października 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 28 września 2017 roku.
4. Interpelacje radnych.
5. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 - ref. Dyrektor GZOPO oraz  Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Marklowice.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu wrzesniu 2017 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach,
b)przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach,
c) przystąpeinia do projektu konkursowego pn. „Planuj, eksperymentuj działaj” - w ramach Regionalnego Progrnu Operacujnego Województwa Śląskiego (mat.w dniu sesji),
d) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni
przydrożnej,
e) stanowiska Rady Gminy Marklowice w sprawie  opieszałości przy realizacji napraw z tytułu szkód górniczych (mat. w dniu sesji),
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok.

8.  Informacja nt złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych oraz funkcyjnych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Marklowice - ref. Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady.
9. Wolne głosy, wnioski i  zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.  Zamknięcie obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXX Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że dniu 28 września 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 września 2017 roku

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 8 czerwca 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Tematyka - „Bezpieczeństwo”
5.1. „Bezpieczeństwo w gminie Marklowice” - ref. Komendant KPP w Wodzisławiu Śląskim  mł. insp. mgr Jarosław Grudziński.
5.2. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie Marklowice” - ref. Prezes OSP  Piotr Skupień.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu czerwcu 2017 r. - ref.  Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  krótka informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku – ref. Wójt Gminy,
f)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
g) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Z. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,
h) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Marklowice a Gminą Mszana w sprawie - budowy drogi dojazdowej,
b)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice,
c)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,
e) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice,

8.  Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXIX Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 8 czerwca 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice (p. 204),  odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 8 czerwca 2017 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu maju 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta na temat dodatkowych ważniejszych działań podejmowanych w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Delegat Aleksander Kądziela,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok” .
6.1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok” - ref. Skarbnik Gminy i Inspektor Pionu FB M. Bartosik.
6.2. zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Marklowice t. j.: Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej raz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o „Sprawozdaniu Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz o „Sprawozdaniu Finansowym Gminy Marklowice za 2016 rok” - ref. Przewodnicząca Rady.
6.3. Podjęcie uchwały w sprawie – rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok”  - ref. j.w.
6.4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
6.6. podjęcie uchwały w sprawie – udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – ref. jw.
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przekazania środków finansowych dla Policji – ref. Sekretarz Gminy,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomosci gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
c) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok – Skarbnik Gminy.
8. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00