Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 sierpień 2022

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 19.04.2018 r.

Informuje się, że dniu 19 kwietnia 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

 

Porządek Posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
VI Kadencji
w dniu 19 kwietnia 2018 roku


1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR z dnia 22 marca 2018 r. 
4.  „Gospodarka odpadami komunalnymi”  - ref. Zastępca Wójta.
5. Przedstawienie projektu przebudowy ulicy Kilińskiego – ref. Zastępca Wójta.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta P. Galus,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023 - ref. Inspektor  
    Pionu FB Magdalena Bartosik,
c) określenia zasad korzystania z regulamin placu zabaw znajdującego się na terenie zalewiska z 06 oraz regulamin zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji – ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 11 kwietnia 2018 roku

Informuje się, że dniu 11 kwietnia (środa) 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych.

 

Porządek Posiedzenia
 Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 11 kwietnia 2018 roku

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2018 roku.

4.Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za 2017 rok - ref. Kier GBP J. Węglorz.
4.1. Przyjęcie i zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok - głosowanie.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a)  przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok”
b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska,
c) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. z późniejszymi zmianami – ref. j.w.
d) przystąpienia do konkursu ”Zielona Pracownia 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ref. j. w.


6.  „Akcja Lato 2018” - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży -  ref. Inspektor Pionu SSP Cz. Somerlik.
7. „Opieka Społeczna” - „Asystent rodziny” - ref. Kierownik OPS K. Malina.
8. Rozpatrzenie pism:
a) Posła Jarosława Sachajko w sprawie – podjęcia uchwały dot. wstrzymania przekazywania środków fin. dla Izb Rolniczych,

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 28 lutego 2018 r.

Informuje się, że dniu 28 lutego 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25 stycznia 2018 roku.
 4. Tematyka górnicza - omówienie realizacji napraw szkód górniczych w  roku 2017, plan napraw szkód górniczych w roku 2018 na terenie Gminy Marklowice oraz omówienie planów dalszej eksploatacji górniczej KWK „Marcel” i KWK „Jankowice” pod Gminą Marklowice, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wstrząsów spowodowanych eksploatacją górniczą. - ref. Dyrektor PGG ROW,  Przedstawiciele KWK „Jankowice” i „Marcel”.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
  a) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r. - ref. Zastępca Wójta,
  b) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 20018 rok – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
 6. Przedstawienie projektu uchwały „Pogłębienie i rozwój współpracy gmin Stonava  i Marklowice” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności – ref. Zastępca Wójta.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 26.02.2018 r.

Informuje się, że dniu 26 luty 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych.

Głównym tematem będzie sprawozdanie z działaklności organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Marklowice.

Wspólne posiedzenie Komisji ITR i SSP w dniu 25.01.2018 r.

Informuje się, że dniu 25 stycznia 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 25 stycznia 2018 roku


1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 20 grudnia 2017 roku.

4.  Wizja w rejonie Zalewiska Z - 06 -  zbiórka przy zalewisku o godz. 16.00
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:  godz. 17.00
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego centralną część gminy,  o pow. ok. 56 ha – ref. Przedstawiciele Pracowni Urbanistycznej,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Marklowicach – ref. Zastępca Wójta,
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018” - ref. Inspektor P. SSP Cz. Somerlik,
d)  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – ref. j.w.,
e) regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska.

6. Ustalenie zakresu prac inwestycyjnych na 2018 rok – ref. Wójt Gminy.

7.  Rozpatrzenie pism:
1) odpowiedź na wniosek Komisji ITR i SSP w sprawie - montażu windy osobowej w budynku urzędu gminy,
2) GZGK w sprawie - rozbudowy zaplecza komunalnego przy ulicy Cmentarnej 9 – ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec,
3) p. J. Szubskiego w sprawie - odbioru odpadów wielkogabarytowych.
 
8. Do wiadomości:
1) stanowisko Rady Gminy Rząśnia, Sulmierzyc oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce  i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyrażające protest przeciw projektowi ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej.

9.  Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00